Hvordan bliver min månedlige dagpengesats udregnet?

Vi beregner din månedssats som et gennemsnit af din indkomst i de 12 måneder, hvor du har haft den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder.

De 24 måneder tæller vi bagud fra det tidspunkt, du blev tilmeldt som ledig dagpengemodtager i jobcenteret. Hvis du tidligere har fået beregnet en sats, må vi som hovedregel ikke medregne indtægt, der ligger forud for det tidspunkt, hvor du tidligere fik beregnet en sats.
Vi kan beregne satsen på baggrund af:

  • din løn fra et ansættelsesforhold
  • dit overskud af din selvstændige virksomhed
  • en kombination af dit lønarbejde og dit overskud fra din selvstændige virksomhed.

Jeg har ikke haft 12 måneder med indtægt inden for de seneste 24 måneder
Er det tilfældet, beregner vi din sats som et gennemsnit af alle måneder med indtægt i 24-måneders-perioden.

Der er ikke krav om, hvor mange måneder med indtægt, der skal være – eller hvor høj indtægten skal have været. Har du bare haft én måned med indtægt inden for 24-måneders-perioden, kan vi beregne en sats til dig.

Har du slet ikke haft indtægt i de seneste 2 år, beregner vi din sats ud fra alle måneder, hvor du har haft indtægt i de seneste 3 år. Altså inden for en periode på 36 måneder, i stedet for en 24 måneders periode.

Har du haft fravær fra arbejdsmarkedet, kan vi i nogle tilfælde forlænge beregningsperioden. Det kan vi med perioder, hvor du har modtaget:

  • sygedagpenge fra kommunen i mere end en måned
  • barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
  • tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven
  • plejevederlag efter serviceloven.


Du beholder din dagpengesats i hele dagpengeperioden

Når først vi har beregnet din dagpengesats, så beholder du denne sats i hele din dagpengeperiode.

Er du dimittend eller værnepligtig, kan du dog få genberegnet en højere dagpengesats. Det kan du, hvis du har haft mindst 3 måneder med indtægt, efter du afsluttede uddannelsen eller perioden med værnepligt. Du kan tidligst få udbetalt en ny dagpengesats 6 måneder efter, du opnåede din ret til dagpenge.

Arbejde på nedsat tid kan få betydning for en senere dagpengesats
Du bevarer din tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis du tager de timer med arbejde, du kan få. Det er ofte den bedste vej ud af ledighed. Dagpengesystemet er derfor bygget op om en række fordele, som du får, hvis du arbejder undervejs i ledighedsforløbet:

  • Hver time, du arbejder, kan forlænge din dagpengeperiode med 2 timer
  • Du undgår karens hver 4. måned, hvis du løbende har arbejde i et vist omfang.

Dit arbejde på nedsat tid kan imidlertid få betydning for en fremtidig dagpengesats. Hvis du arbejder nye 1924 løntimer, har du genoptjent en ny dagpengeret. Det giver dig en ny dagpengeperiode på 2 år. Når du starter forfra i dagpengesystemet, skal du have beregnet en ny dagpengesats.

Dagpengesatsen beregner vi som et gennemsnit af dine 12 bedste måneder med indtægt inden for de seneste 24 måneder. Har du haft måneder med lav løn eller få timers arbejde inden for 24-måneders-perioden, kan du risikere en lav sats. Der er nemlig ingen nedre grænse for den dagpengesats, du kan få beregnet, når du har optjent ret til en ny dagpengeperiode. Kun en øvre grænse.