Teknik-Service: Overenskomstforhandlinger 2023

Det fik medlemmerne med OK23:

Løn

Timeløn:

 • Generelt (undtaget Incita og HKI): Timelønnen stiger pr. 1. marts med følgende:
  • 2023: 4,5 kr.
  • 2024: 4,5 kr.
 • Hans Knudsens Instituttet:
  • 2023: 6 kr.
  • 2024: 5,75 kr.
 • Incita: Lønnen stiger med:
  • 2023: 3,2 % + Nyt OK-tillæg: 597,19
  • 2024: 3,0 %

 

Særlig tillæg:

 • Generelt (undtaget Incita og HKI): Genetillæg hæves pr. 1. marts med følgende:
  • 2023: 4,5 %
  • 2024: 3,5 %
 • Generelt (undtaget Incita og HKI): overtidstillæg pr. 1 marts med følgende:
  • 2023: 3,5 %
  • 2024: 3,0 %
 • Hans Knudsens Instituttet: Tillæg for forskudt tid, manglende varsel af overarbejde
  • 2023: 4,5 %
  • 2023: 3,5 %

 

Særlig opsparing

 • Pr. 1. marts 2024 stiger særlig opsparing med 2 %

 

Pension

 • Pr. 1. juni 2023 stiger arbejdsgivernes bidrag til pension med 2 % - På samme tid falder lønmodtagerens bidrag med 2 %.
  Der ændres ikke dermed ikke på det samlede pensionsbidrag, men lønmodtagerne vil opleve at få udbetalt 2 % mere i løn.

 

Forældre

 • Ændringer i barselsregler, der blandt andet medfører samlet set yderligere 4 ugers betalt forældreorlov.
 • Forhøjet pensionsbidrag under barsel.

 

Tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentant kan vælges i arbejdstiden
 • Tillidsrepræsentant gives mulighed for at mødes med nye medarbejdere i arbejdstiden, herunder at snakke om fagligt medlemskab.
 • Der gives TR mulighed for at aftale kollektive lønforhandlinger.
 • Generelt (Undtaget: HKI, DGI Byen Vejle, Incita): Nedsættelse af antallet af medarbejdere før der kan vælges TR, til mindst 5.
 • Generelt (Undtaget: HKI, DGI Byen Vejle, Incita): Styrket værktøj til lokale lønforhandlinger.

 

Arbejdsmiljø

 • DGI Byen Vejle: Parterne er enige om at forholde sig til NFA’s anbefalinger vedrørende natarbejde, såfremt der indføres natarbejde i perioden.
 • DGI Byen Vejle: Perterne er opmærksomme på arbejdsvilkårsdirektivet som tages op ved de kommende OK forhandlinger.

 

Andet:

 • Skovgården, Incita: Implementering af arbejdsvilkårsdirektiv
 • Generelt (Undtaget: HKI, DGI Byen Vejle):: Mulighed for udpegelse af uddannelsesrepræsentant ved lokal enighed.
 • Generelt (Undtaget: HKI, DGI Byen Vejle, Incita): Hvis der er en kompentencefond, hæves dækning for lønmodtagers løntab under uddannelse til 100 % af lønnen.
 • Generelt (Undtaget: HKI, DGI Byen Vejle, Incita): Hvis samarbejdsfond, hæves bidraget med 10 øre.

 

Hvad fik arbejdsgiverne

 • Mulighed for at varsle ferie på forskud
 • Hans Knudsens Instituttet: Grænsen for saglighedskrav til opsigelse udvides fra 8 til 9 måneder.
 • Incita: Frist for indsigelser mod opsigelser på 1 måned.
 • Incita: Retten til løn under barns sygdom, ændres barnets alder fra maksimalt 18 år til 14 år.
 • Generelt (Undtaget: HKI, DGI Byen Vejle, Incita): Mulighed for at indgå lokaleaftale med flertal af medarbejdere, hvis ikke TR.

 

Vil du vide mere? 

 Læs hele mæglingsforslaget


Få et nærmere indblik i OK23-forhandlingerne og resultaterne:

 Læs generelle betragtninger fra FOAs næstformand, Thomas Enghausen