Social-Sundhed: Overenskomstforhandlinger 2023

Det fik medlemmerne med OK23:

Løn

 • Timelønnen stiger pr. 1. marts med følgende:
  • 2023: 6 kr.
  • 2024: 5,75 kr.
 • Genetillæg hæves pr. 1. marts med følgende:
  • 2023: 4,5 %
  • 2024: 3,5 %
 • DI: Pr. 1. juni 2023 afskaffes 3/37-tillægget, til gengæld hæves aften/nat-tillægget med 14,84 kroner.
 • Dansk Erhverv: Nyt anciennitetstillæg for faglærte, efter 10 års ansættelse. Tillægget udgør ca. 1.550 kr. pr måned
 • Dansk Erhverv: Pr. 1. maj 2023, vil der blive indført en ny ansættelseskategori, nemlig social- og sundhedspersonale uden sundhedsfaglig uddannelse (ufaglærte). Denne gruppes startløn bliver 23.588,04 kr. og gruppen får ret til uddannelse med fuld sædvanlig løn (se nedenfor). Ufaglærte, som er ansat forud for 1. maj 2023, inklusive timelønnede, bevarer sin nuværende løn.
 • Husassistenter ansættes fortsat på de kendte lønvilkår

Særlig opsparing

 • Pr. 1. marts 2024 stiger særlig opsparing med 2 % - fra samlet 7 % til 9 %

Pension

 • Pr. 1. juni 2023 stiger arbejdsgivernes bidrag til pension med 2 % - På samme tid falder lønmodtagerens bidrag med 2 %.
  Der ændres ikke dermed ikke på det samlede pensionsbidrag, men lønmodtagerne vil opleve at få udbetalt 2 % mere i løn.
 • Forhøjet arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag under barsel på yderligere 1.597 kroner pr. måned.

Forældre

 • Ændringer i barselsregler, der blandt andet medfører samlet set yderligere 4 ugers betalt forældreorlov.
  Hos Dansk Erhverv: Løn under disse 4 nye uger, kræver 9 måneders anciennitet.

Tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentant kan vælges i arbejdstiden
 • Tillidsrepræsentant gives mulighed for at mødes med nye medarbejdere i arbejdstiden, herunder at snakke om fagligt medlemskab.

Samarbejdsfond

 • Arbejdsgivernes bidrag til samarbejdsfond øges med 10 øre.

Arbejdsmiljø

 • Implementering af NFAs (Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om at begrænse natarbejde. Dette betyder:
   • Højst tre nattevagter i træk
   • Højst 9 timer ad gangen
   • Mindst 11 timer mellem to vagter
   • Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen, for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.
  • Såfremt det ikke er muligt at følge disse anbefalinger, skal der tilbydes gratis helbredskontrol, samt udarbejdes særlig risikovurdering/APV mm.
  • Indarbejdes anbefalinger af arbejdstilsyn og barselsregler, vil gravide skulle omplaceres til andet arbejde, eller alternativt modtage løn under ret til fravær.

Uddannelse

 • Fremtidig mulighed for udpegelse af uddannelsesrepræsentanter på virksomheden.
 • Hos Dansk Erhverv: Ikke-uddannede medarbejdere på min. 24 timer, over 25 år med 1 års uafbrudt anciennitet, skal tilbydes grunduddannelse uden praktik efter to års ansættelse. Dette er med fuld sædvanlig løn.

Andet

 • Implementering af arbejdsvilkårsdirektiv.
 • Tillidsrepræsentanters mulighed for deltagelse i orienteringsmøder om OK23.
 • DI: Forsøg med pilotprojekter omkring små/selvstyrende teams.
 • DI: Forsøg med mulighed for at aftale 4 dages arbejdsuge, med højere daglig arbejdstid, direkte med medarbejderne.
 • Dansk Erhverv: Fremover kan overenskomsten også gælde ansatte til udførelse af pleje- og omsorgsopgaver ved plejehjem, samt ved bo- og opholdssteder.

Hvad fik arbejdsgiverne

 • Mulighed for at varsle ferie på forskud.
 • Dansk Erhverv: Mulighed for individuelle aftaler om frivilligt merarbejde. Tillidsrepræsentant skal orienteres kvartalsvis om indgåede aftaler.


Vil du vide mere? 

 Læs hele mæglingsforslaget


Få et nærmere indblik i OK23-forhandlingerne og resultaterne:

 Læs generelle betragtninger fra FOAs næstformand, Thomas Enghausen