OK21-resultat: Teknik-Service (kommune)

Det får du, hvis du er ansat i teknik- og servicesektoren, kommunalt område:

Løn:
Der er aftalt generelle lønstigninger på mindst 5,02 % over de næste tre år. De falder som følger:

  • 2,01 % i 2021 
  • 1,90 % i 2022 
  • 1,11 % i 2023

Reguleringsordningen videreføres og sikrer en stort set parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. I øjeblikket er der stor usikkerhed omkring lønudviklingen i den private sektor som følge af COVID-19. Det er derfor også usikkert, hvor meget lønstigningen i kommunerne ændres pga. reguleringsordningen de næste tre år.

Prisudviklingen i aftaleperioden skønnes at udgøre 3,95 %. Dermed forbedres din realløn. 

Der afsættes 0,50 % til organisationsforhandlinger, der er udmøntet til de enkelte faggrupper.

Lavtlønspulje: 
Der afsættes pr. 1. april 2022 en lavtlønspulje på 84 millioner kroner til at hæve lønnen for ansatte på løntrin 11-21. Forhøjelsen svarer til 933 kroner årligt i aktuelt niveau. 

Ligelønspulje:
Der afsættes 56 millioner kroner til en ligelønspulje pr. 1. april 2022 for alle organisationer på det kommunale arbejdsmarked. Puljen skal være med til at udligne uligeløn mellem mænd og kvinder og fordeles til særligt kvindedominerede grupper. 15 millioner kroner går til FOAs område.

Uddannelse:
Uddannelsesløftet ”Fra ufaglært til faglært” videreføres også i denne overenskomstperiode. Løftet er fortsat målrettet ikke-uddannede eller kortuddannede, og er et supplement til andre uddannelses- og kompetencegivende initiativer. Herudover er FOA og KL bl.a. enige om, at anciennitetskravet nedsættes fra 5 år til 2 år.

FOA og KL iværksætter en opsøgende indsats frem til udgangen af 2024, som skal have til formål at udbrede viden om muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere på FOAs område.

Fravær af familiemæssige årsager:
Udvidelse af lønretten under sorgorlov fra 14 uger til 26 uger og til barnets fyldte 18. år.

Seniorpolitik:
Indsatsen styrkes med udgangspunkt i dialog mellem leder og medarbejder samt inddragelse af MED og TR for at bidrage med nye perspektiver med henblik på at skabe en ny kultur for fastholdelse af seniorer. 

Arbejdsmiljø:
SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) videreføres, og der udvikles nye uddannelser i psykisk arbejdsmiljø til blandt andet ledere, TR og AMR.

Sygefravær og fastholdelse:
FOA og KL igangsætter et projekt med udgangspunkt i ældreområdet med fokus på, hvordan man lokalt kan gennemføre og fastholde vellykkede sygefraværsindsatser i en travl hverdag. Erfaringerne fra ældreområdet skal sigte mod at kunne bruges og udbredes på andre områder. 

Og meget mere:

  • Nedsættelse af pensionskarens for månedslønnede til 5 måneder på de områder, hvor der i dag er en karensperiode over, hvilket i overvejende grad kommer FOAs grupper til gode. 
  • Løn til egu-elever løftes.
  • Fortsat fælles fokus på fuldtid, deltid, timelønnede og tidsbegrænsede ansættelser, herunder forbedring af de statistiske oplysninger.
  • Videreførelse af tryghedspuljen.
  • Initiativer vedrørende grøn omstilling og bæredygtighed.
  • Udvikling af det digitale arbejdsliv, herunder erfaringer med og udviklingsmuligheder for velfærdsteknologi.

Din faggruppe
Ovenfor ser du de generelle lønstigninger og ansættelsesvilkår, som gælder for alle kommunalt ansatte. Derudover er der også forhandlet særlige resultater til din faggruppe: