OK21-resultat: Statsligt område

Det får du, hvis du er ansat på det statslige område:

Løn:
Der er aftalt generelle lønstigninger på mindst 4,42 % over de næste tre år. De falder som følger:

  • 1,10 % i 2021 
  • 1,49 % i 2022 
  • 1,83 % i 2023

Reguleringsordningen videreføres og sikrer en stort set parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. I øjeblikket er der stor usikkerhed omkring lønudviklingen i den private sektor som følge af COVID-19. Det er derfor også usikkert, hvor meget lønstigningen i staten ændres pga. reguleringsordningen de næste tre år. 

Prisudviklingen i aftaleperioden skønnes at udgøre 3,95 %. Dermed forbedres din realløn. 

Der afsættes ikke midler til organisationsforhandlinger.

Seniorpolitik:
Der er som noget nyt aftalt en seniorbonus på 0,8 % af den samlede løn. Med virkning fra 1. april 2022 har man ret til seniorbonus fra det kalenderår man fylder 62. år. Seniorbonus kan veksles til 2 seniorfridage eller til pension.

Kompetencefond:
Den statslige kompetencefond og kompetencesekretariat videreføres med særligt fokus på at fremme seniorernes mulighed for kompetenceudvikling. 

Mulighed for at gå fra ufaglært til faglært med fuld løn under uddannelsen. Desuden fokusområde ”almen kvalificering – bedre til ord, tal og IT”, også med fuld løn.

Minipension:
Karensperiode nedsættes fra 4 år til 2 år og aldersgrænsen på 25 år udgår for OAO-S Fællesoverenskomsten og andre overenskomster, der følger dennes bestemmelser om minipension.

Fravær af familiemæssige årsager:
Udvidelse af lønretten under sorgorlov fra 14 uger til 26 uger og til barnets fyldte 18. år.

Og meget mere, bl.a.:

  • Medarbejderindflydelse på grøn omstilling og bæredygtighed. 
  • Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø videreføres.
  • Gruppelivsordningen ændres således at aldersgrænsen for børnesum hæves fra 21 år til 24 år.       

Din faggruppe:
Ovenfor ser du de generelle lønstigninger og ansættelsesvilkår, som gælder for alle statsansatte. Der har ikke været afsat særlige midler til de enkelte grupper på statens område. Der henvises til ovennævnte forbedringer.