OK21-resultat: Pædagogisk sektor (region)

Det får du, hvis du er ansat i den pædagogiske sektor, regionalt område:

Løn:
Der er aftalt generelle lønstigninger på mindst 5,02 % over de næste tre år. De falder som følger:

  • 2,12 % i 2021 
  • 1,35 % i 2022 
  • 1,55 % i 2023

Reguleringsordningen videreføres og sikrer en stort set parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. I øjeblikket er der stor usikkerhed omkring lønudviklingen i den private sektor som følge af COVID-19. Det er derfor også usikkert, hvor meget lønstigningen i regionerne ændres pga. reguleringsordningen de næste tre år.

Prisudviklingen i aftaleperioden skønnes at udgøre 3,95 %. Dermed forbedres din realløn. 

Der afsættes 0,45 % til organisationsforhandlinger, der er udmøntet til de enkelte faggrupper.

Pulje til særlige formål: 
Der afsættes pr. 1. april 2022 en samlet pulje på 13,3 millioner kroner til at hæve lønnen for ansatte på de laveste løntrin (løntrin 11-22). Forhøjelsen svarer til 653 kroner årligt i aktuelt niveau. 

Pulje til prioriterede grupper:
Der afsættes 14 millioner kroner til prioriterede grupper pr. 1. april 2022. 4,25 millioner kroner går til FOAs grupper.

Uddannelse:
Uddannelsesløftet ”Fra ufaglært til faglært” videreføres uændret i denne overenskomstperiode. Løftet er fortsat målrettet ikke-uddannede eller kortuddannede, og er et supplement til andre uddannelses- og kompetencegivende initiativer. 

Fravær af familiemæssige årsager:
Udvidelse af lønretten under sorgorlov fra 14 uger til 26 uger og til barnets fyldte 18. år.

Seniorpolitik:
Indsatsen styrkes med udgangspunkt i dialog mellem leder og medarbejder samt inddragelse af MED og TR for at bidrage med nye perspektiver med henblik på at skabe en ny kultur for fastholdelse af seniorer. 

Arbejdsmiljø:
Arbejdsmiljøforum iværksætter de fælles initiativer aftalt ved OK21. Der udvikles nye uddannelser i psykisk arbejdsmiljø til blandt andre ledere, TR og AMR.

Og meget mere:

  • Nedsættelse af pensionskarens for månedslønnede til 5 måneder på de områder, hvor der i dag er en karensperiode over, hvilket i overvejende grad kommer FOAs grupper til gode. 
  • Forhøjelse af egu-elevlønnen
  • Fortsat fælles fokus på fuldtid, deltid, timelønnede og tidsbegrænsede ansættelser, herunder forbedring af de statistiske oplysninger.
  • Etablering af en tryghedspulje
  • Initiativer vedrørende grøn omstilling og bæredygtighed
  • Udvikling af det digitale arbejdsliv, herunder erfaringer og udviklingsmuligheder for velfærdsteknologi.

Din faggruppe

Ovenfor ser du de generelle lønstigninger og ansættelsesvilkår, som gælder for alle regionalt ansatte. Derudover er der også forhandlet særlige resultater til din faggruppe: