OK21-resultat: Elever (kommune)

Det får du, hvis du er ansat som elev, kommunalt område:

Løn:
Der er aftalt generelle lønstigninger på mindst 5,02 % over de næste tre år. De falder som følger:

  • 2,01 % i 2021 
  • 1,90 % i 2022 
  • 1,11 % i 2023

Reguleringsordningen videreføres og sikrer en stort set parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. I øjeblikket er der stor usikkerhed omkring lønudviklingen i den private sektor som følge af COVID-19. Det er derfor også usikkert, hvor meget lønstigningen i kommunerne ændres pga. reguleringsordningen de næste tre år.

Prisudviklingen i aftaleperioden skønnes at udgøre 3,95 %. Dermed forbedres din realløn. 

Der afsættes 0,50 % til organisationsforhandlinger, der er udmøntet til de enkelte faggrupper.

Fravær af familiemæssige årsager:
Udvidelse af lønretten under sorgorlov fra 14 uger til 26 uger og til barnets fyldte 18. år.

Arbejdsmiljø:
SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) videreføres, og der udvikles nye uddannelser i psykisk arbejdsmiljø til blandt andet ledere, TR og AMR.

Sygefravær og fastholdelse:
FOA og KL igangsætter et projekt med udgangspunkt i ældreområdet med fokus på, hvordan man lokalt kan gennemføre og fastholde vellykkede sygefraværsindsatser i en travl hverdag. Erfaringerne fra ældreområdet skal sigte mod at kunne bruges og udbredes på andre områder. 

Og meget mere:

  • Nedsættelse af pensionskarens for månedslønnede til 5 måneder på de områder, hvor der i dag er en karensperiode over, hvilket i overvejende grad kommer FOAs grupper til gode. 
  • Løn til egu-elever løftes.
  • Fortsat fælles fokus på fuldtid, deltid, timelønnede og tidsbegrænsede ansættelser, herunder forbedring af de statistiske oplysninger.
  • Videreførelse af tryghedspuljen.
  • Initiativer vedrørende grøn omstilling og bæredygtighed.
  • Udvikling af det digitale arbejdsliv, herunder erfaringer med og udviklingsmuligheder for velfærdsteknologi.

Din faggruppe
Ovenfor ser du de generelle lønstigninger og ansættelsesvilkår, som gælder for alle kommunalt ansatte. Derudover kan der også være forhandlet særlige resultater til elever: