Hvad er autorisation?

En autorisation er et bevis for retten til at virke som sundhedsperson. Autorisationen er en garanti for det gennemførte uddannelsesniveau og kompetencer.

Flere titler for sundhedsfagligt personale er beskyttede. Det gælder f.eks. titlen som social- og sundhedsassistent, ambulancebehandler og paramediciner. Titlerne må kun anvendes af de, der er autoriserede. Har du ikke autorisation, må du kun bruge betegnelsen sundhedsmedhjælper.

Som autoriseret sundhedsperson får du mulighed for at anvende dine faglige kompetencer i højere grad end tidligere.

Der er ikke tale om, at du får en anderledes uddannelse eller pludselig får en masse nye opgaver, der ligger uden for fagets kompetencefelt. Men fordi uddannelsen er blevet blåstemplet, bliver det nemmere at overdrage opgaver, som du har kompetencer til at udføre. 

 

Sådan bliver du autoriseret 
Når du afslutter din uddannelse, skal du søge autorisation, før du må benytte din titel. Det er vedtaget i autorisationsloven, der har til formål at styrke patientsikkerheden og kvaliteten i det sundhedsfaglige arbejde. 

For at få din autorisation skal du efter endt uddannelse udfylde en ansøgning og betale et gebyr til Styrelsen for patientsikkerhed. De får automatisk besked fra dit uddannelsessted om, at du har bestået din uddannelse. Herefter kan styrelsen udstede din autorisation. 

 

Du kan miste din autorisation
Autorisation er en anerkendelse af din sundhedsfaglighed, men den medfører også en skærpet pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. I sjældne tilfælde kan Sundhedsstyrelsen vælge at fratage dig din autorisation. Det betyder, du kan miste retten til at kalde dig social- og sundhedsassistent, hvis det antages, at du er til fare for patienter og borgere på grund af grov uforsømmelighed i forbindelse med udøvelsen af dit hverv. 
 
Den mest almindelige årsag til fratagelse er alkoholmisbrug eller sindslidelse, men grov uforsømmelighed kan også være, at man løser opgaver ud over sit kompetenceniveau.
 
Er der indledt en autorisationssag mod dig, kan du søge hjælp i din lokale FOA-fagforening.