Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Ansatte i fleksjob efter 1. januar 2013

En person med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen kan ansættes i et fleksjob med de nødvendige skånehensyn. Det er bopælskommunens jobcenter, der afgør, om en person har ret til fleksjob.

Løn til personer i fleksjob

Arbejdsgiver udbetaler løn for udført arbejde. Lønnen bliver suppleret med et fleksløntilskud, der udbetales til den ansatte og udmåles af jobcentret. Løn + fleksløntilskud kan tilsammen ikke udgøre mere end løn for fuld tid.

Ved ansættelsen skal jobcentret hurtigst muligt komme med en vurdering af arbejdsevnen i det konkrete fleksjob. Herunder vurdere hvor mange timer personen kan arbejde og med hvilken arbejdsintensitet.

Der er ingen nedre grænse for den ugentlige arbejdstid. Jobcentrets vurdering er grundlag for aftalen om fleksjob mellem arbejdsgiver og den ansatte. Den ansatte kan klage over Jobcentrets vurdering af arbejdsevnen.

Derefter fastsættes lønnen efter de kollektive overenskomster og sociale kapitler. Såfremt de sociale kapitler ikke indeholder bestemmelser om aflønning efter arbejdsintensitet, kan lønnen aftales mellem den fleksjobansatte og arbejdsgiver.

Fleksjobbere tæller med som ekstraordinært ansatte ved opgørelse af rimelighedskravet.

Fastholdelsesfleksjob

En person kan kun blive fastholdt i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, hvis han eller hun forinden har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår.

Der kan ske undtagelse fra denne regel, hvis den ansatte har været udsat for akut opstået skade eller sygdom og det er åbenbart formålsløst at ansætte efter det sociale kapitel eller på særlige vilkår.

Vær opmærksom på at aftale om ansættelse efter det sociale kapitel eller på særlige vilkår altid skal indgås skriftligt.

Fleksjob er midlertidigt

Jobcentret bevilger fleksjob for en periode af 5 år. Når perioden udløber, tager jobcentret stilling til om personen fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob. Personer, der er fyldt 40 år, får efter det første fleksjob på 5 år efter permanent fleksjob, hvis jobcentret vurderer, at pågældende fortsat opfylder betingelserne.

Opfølgning

Jobcentret skal hver 2½ år følge op på om der sker ændringer i den ansattes forhold. Efter 4½ år skal jobcentret vurdere om personen kan overgå til ordinært arbejde eller skal forblive i fleksjobordningen.