Særligt til tillidsvalgte

Valg og genvalg af arbejdsmiljørepræsentant

FOA anbefaler følgende procedure ved valg af ny arbejdsmiljørepræsentant (AMR):

Før valget:

  • Der skal indkaldes til møde for samtlige medarbejdere på arbejdspladsen. Det er arbejdsgiver, der har ansvar for at mødet bliver afholdt.
  • Mødet skal indkaldes med et rimeligt varsel - 14 dage er et rimeligt varsel.
  • Det skal fremgå af dagsordenen, at der skal vælges arbejdsmiljørepræsentant.
  • Alle ansatte, uanset medlemskab af en faglig organisation eller ej, er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant, når de opfylder beskæftigelseskravet på seks måneder.
  • Ansatte med ledelsesmæssige funktioner kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

Efter valget:

Efter valget anbefaler FOA, at der sendes besked om den valgte til den lokale FOA-afdeling, der herefter anmelder valget overfor arbejdsgiveren. Den interne lokale valgprocedure om at give besked til fx TR eller HR-afdeling, skal naturligvis også følges, men det er vigtigt også at orientere FOA direkte:

  • Det følger af reglerne om valg af arbejdsmiljørepræsentanter, at der henvises til de procedurer, der normalt følger af TR-reglerne indenfor det konkrete eller beslægtede overenskomstområde.

  • Det er fagforeningernes opgave at sørge for, at der ikke har fundet vilkårligheder sted i forbindelse med valget. Dvs. at vedkommende, der vælges, har været ansat i mindst seks måneder, og at alle har haft mulighed for at deltage i valget.

  • Den valgte er omfattet af tillidsvalgtbeskyttelsen, og uoverensstemmelser i forbindelse med valg og med funktionen skal behandles i det fagretlige system.

Skema til anmeldelse og registrering af tillidshverv

Bemærk at hele skemaet skal udfyldes, så det fremgår, hvor mange der har deltaget i valget. Godkendelsesproceduren vil normalt tage 4-6 uger, fra FOA har modtaget valgskemaet.

Når arbejdsgiver har accepteret valget, sender FOA en kopi af godkendelsen til arbejdspladsen. Arbejdsmiljørepræsentanten er omfattet af tillidsvalgtbeskyttelse fra den dato, hvor arbejdsgiveren har modtaget anmeldelse af valg af arbejdsmiljørepræsentant.

Læs mere om tillidsvalgtbeskyttelsen

Det er arbejdsgivers ansvar at valg til AMR afholdes hvert andet år

Det er arbejdsgivers ansvar, at der en velfungerende arbejdsmiljøorganisation, dvs. arbejdsgiver skal sørge for, at der afholdes valg hvert andet år, men derudover skal arbejdsgiver ikke blande sig i valget. Selve valghandlingen foregår på arbejdspladsen.

Uorganiserede kolleger bør ikke vælges til arbejdsmiljørepræsentanter

FOA anbefaler, at uorganiserede/medlemmer af gul fagforening ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentanter, da de er afskåret fra at få hjælp og vejledning fra deres faglige organisationer. Men under alle omstændigheder skal FOA-medlemmer anmelde valget til den lokale FOA-afdeling (gå til skema til anmeldelse og registrering af tillidshverv). Uorganiserede kan anmelde deres valg til FOA. Dette gælder kun for ansatte på FOA’s overenskomster.

Sørg for at afstemme forventninger til arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med valget

FOA anbefaler, at den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant og kolleger drøfter de gensidige forventninger og vilkårene for arbejdsmiljøarbejdet. Sammen bør I tage stilling til, hvor meget tid der afsættes til arbejdsmiljøarbejdet, arbejdsmiljøgruppemøder og samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentant, leder og tillidsrepræsentanterne.

Lav faste aftaler for opgaverne for AMR

I forbindelse med valget kan det være en god idé at skemalægge tiden til arbejdsmiljørepræsentantens opgaver. Det kan have den fordel, at både arbejdsmiljørepræsentanten og kolleger ved, hvornår vedkommende er til rådighed, hvis det ikke er hasteopgaver, samt det kan sikre en kontinuitet i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet.