Tidsbegrænset ansættelse

Gælder ikke for vikarbureauer og elever

Tidsbegrænset ansættelse er defineret ved, at tidspunktet for ansættelsesforholdets udløb er fastsat ud fra objektive kriterier såsom:

 1. En bestemt dato
 2. Fuldførelsen af en bestemt opgave
 3. Indtrædelsen af en bestemt begivenhed

I bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse er der følgende OBS punkter:

 • Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold kan kun ske, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold. f.eks.
  • det skyldes uforudsigeligt forfald som sygdom, orlov, borgerligt ombud
  • det følger efter ophør at tids- eller opgavebestemt akkord, eller
  • det er nødvendigt til løsning, herunder udbedring, af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.
 • Arbejdsgiveren skal informere de tidsbegrænset ansatte om, hvilke stillinger der kan søges på virksomheden, for at sikre, at de har samme mulighed for at få en fast stilling som andre ansatte.
 • Arbejdsgiveren skal så vidt mulig lette adgangen til passende faglig uddannelse for sine tidsbegrænset ansatte, så de kan forbedre deres færdigheder og karrieremuligheder og få større beskæftigelsesmæssig mobilitet. 

Hvad skal vi være opmærksomme på hvis en arbejdsgiver vil forlænge en tidsbegrænset eller begivenhedsbestemt ansættelse?

 • Få arbejdsgiver til at dokumentere begrundelsen og tidsperspektivet for forlængelse. Vurder om det er sagligt.
 • Vær opmærksom på at vakante stillinger ikke er en objektiv grund for forlængelser
 • Vær opmærksom på at forlængelse af tidsbegrænset ansættelser skal hænge sammen med begrundelsen, for både tid og opgave.
 • Få fortalt arbejdsgiver og kollegaen at de skal være opmærksomme på, at de tidsbegrænset ansatte skal gøres opmærksomme på faste stillinger og gerne få det dokumenteret, og gerne trykke på maven i forhold til at ledelsen får lavet en uddannelsesaftale for ufaglærte.
 • Få fortalt kollegaen at de skal søge de faste stillinger, og at de skal være opmærksom på at ledelsen skal lette adgangen til passende faglig uddannelse.
 • Vær opmærksom på at jo flere forlængelser jo bedre begrundelser og jo sværere er det for arbejdsgiver at begrunde at medarbejderen ikke skal fastansættes. Jf. tidsperspektivet.
 • Kontakt altid fagforeningen hvis forlængelse mere end 3 gange, medmindre det er specifikt begivenhedsbetinget, f.eks. 4 barsler efter hinanden.

Hvad gør vi hvis vi ikke er enige i begrundelsen for forlængelsen eller antallet af forlængelserne

Vi gør som i andre sager:

 • TR/FTR forhandler med ledelsen
 • Ved uenighed laves uenighedsreferat.
 • Uenigheden sendes til afdelingen til vurdering.

 


Opsummering af dom fra Københavns byret, september 2009:

HKs medlem blev ansat i en tidsbegrænset stilling på 3 måneder. Ansættelsen blev forlænget i en tidsbegrænset periode på 6 måneder.

HKs medlem blev opsagt af arbejdsgiveren 2 måneder inde i forlængelsen af den tidsbegrænset periode.

HK fandt at forlængelsen var i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.

Modparten gjorde gældende at der havde været en objektiv begrundelse herfor, da en var en kollega der havde haft barselsorlov.

Retten lagde til grund at der var tale om en forlængelse af den tidsbegrænsede ansættelse og kom til det resultat, at forlængelsen af ansættelsesforholdet fandt sted efter kollegaens barselsorlov var begyndt. Såfremt HKs medlem skulle have fungeret som barselsvikar, ville det have været naturligt at anføre dette i kontrakten.

Støttet af vidneforklaringer, og fordi det fremgik af kontrakten at HKs medlem bl.a.  regerede til den kollega, der var på barsel, lagde retten ti grund at hun ikke havde udført de arbejdsopgaver, som kollegaen på barsel ellers varetog.

Læs Elmer advokaternes tolkning af dommen