Særligt til tillidsvalgte

Eksempler på Taskforcens arbejde og resultater

FOAs Task Force har ydet bistand i mere end 50 indsatser, siden at den blev etableret i 2016. Her kan du få et lille indblik i Task Forcens arbejde og resultater.

De følgende tre eksempler er fra virkelige indsatser, som FOAs Task Force har været engageret i. Ved hvert eksempel kan du se, hvordan Task Forcen har grebet problemstillingen an, og hvad resultaterne var.

Eksempel 1: På vej mod mere tillid i dagplejen


Arbejdspladsen
Dagplejere i et større dagplejedistrikt.

Udfordring
Dagplejerne oplevede en mistillids - og sanktionskultur på arbejdspladsen, særligt omkring fejl og forældreklager. Blandt andet oplevede de, at henvendelser fra forældre medførte samtaler med lederen, der havde karakter af tjenstlige samtaler.

Sådan greb Task Forcen det an
Der blev holdt 2 indledende møder, hvor AMR, afdelingsformandskab og en bred kreds af dagpleje- og pædagog-tillidsvalgte fra alle distrikter i kommunen deltog.

På de møder blev det aftalt, hvad målene for forløbet med Task Forcen skulle være. Der blev aftalt 4 mål, som lød på:

 1. At få klarlagt dagplejepædagogernes rolle og ledelseslignende opgaver.
 2. At få styrket håndteringen af personsager og at sikre orientering af tillidsvalgte.
 3. At få belyst og gerne løst de arbejdsmiljøproblemer, der lå bag personsagerne.
 4. At få forbedret AMR’s mulighed for at deltage i aktiviteter, møder og ledelsessamarbejde.

Herefter blev der etableret tre arbejdsgrupper, som skulle arbejde videre med hver målsætning. Undervejs blev der afholdt jævnlige status- og sparringsmøder med Task Forcen.

Resultat af indsatsen
De tillidsvalgte i distriktet og FOAs Task Force vurderer, at distriktet nu er på vej mod mere tillid, mindre kontrol, og at der er sket en klar kvalitetsforbedring omkring samtaler med ansatte. Tillidsvalgte er særligt opmærksomme på, hvordan fejl og forældreklager gribes an. Endelig samarbejder de tillidsvalgte (på tværs af faggrupper og distrikter) langt mere end før.

Eksempel 2: Udsat for pårørende-overvågning og shitstorm


Arbejdspladsen

Specialtilbud for demensramte borgere.

Udfordring
De ansatte på institutionen havde været udsat for, at pårørende til en demensramt i al hemmelighed havde gennemført lyd- og videooptagelser af personalet. De optagelser var blevet sendt til TV2, som havde videreformidlet familiens kritik af personalet. Personalet havde på grund af tavshedspligt ikke mulighed for at svare igen på kritikken.

Derudover havde familien udsat personalet for kritik, vold og trusler.

Det førte til et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvor personalet følte sig utrygge og hele tiden var meget bevidste om, hvordan de talte til borgerne (hvis nu de blev optaget). Efter kritikken af institutionen havde været i medierne, følte flere fra personalegruppen sig utilpasse ved at færdes ude i byen.

Sådan greb Task Forcen det an

 • Task Forcen holdt indledningsvis et krisemøde med personalet. FOAs pressechef deltog også.
 • Næste skridt var indsamling af facts, hvor personalet fik mulighed for at fortælle deres version af historierne.
 • Fagbladet FOA interviewede personalet og bragte en artikel med deres version.
 • Der blev holdt tre sparringsmøder med ledelsen og de tillidsvalgte
 • Task Forcen rådgav ledelsen og de tillidsvalgte om, hvordan fremtidige misforståelser med pårørende kan håndteres.
 • Task Forcen initierede lobbyarbejde omkring bemandingsniveauet i ældreplejen

FOA reagerede derudover med blandt andet en pressemeddelelse og en politianmeldelse af overvågningen.

Resultat af indsatsen

 • Hverdagen på institutionen er nu næsten normaliseret.
 • Forebyggende arbejde er i gang, blandt andet med at udforme pårørendepolitikker
 • Ledelsen og de tillidsvalgte tilpasser bemanding efter behov

Forløbet har givet styrkede kompetencer til konflikthåndtering.

Eksempel 3: Samarbejde i dagplejen


Arbejdspladsen
Dagpleje i kommune

Udfordring
Dagplejen klagede over dårligt psykisk arbejdsmiljø, blandt andet som følge af dårlige pladsforhold på en heldagslegestue. Legestuen skulle de dele med en børnehave, men samarbejdet og koordineringen fungerede dårligt, og lokalet var under 25 m2. På grund af samarbejdsproblemerne indkaldte ledelsen til tjenstlige samtaler, og det førte til utryghed hos personalet.

Sådan greb Task Forcen det an
Der blev holdt et fyraftensmøde med den lokale sektornæstformand, dagplejernes tillidsrepræsentant og tre dagplejere. Her blev det aftalt, at:

 • TR skulle arbejde på at få bragt legestue-lokalet i orden (blandt andet så der ikke blev opmagasineret alt for meget materiale i lokalet).
 • Alle parter skal være med til at udarbejde spilleregler for samarbejdet mellem dagplejerne og børnehaven.

Der blev efterfølgende holdt et møde mellem ledelsen og TR. Her var lederen positiv overfor, for at dagplejerne havde besluttet sig at gøre noget ved situationen, og lederen påtog sig at kontakte børnehaven omkring samarbejdet og udformningen af spillereglerne.

Resultat af indsatsen

 • Der har været lidt udskiftning i gruppen.
 • De 4 tilbageværende dagplejere tog medansvar og fik sammen løst udfordringerne.


Tag Task Force testen og se om Task Forcen kan være relevant for jer