Medlemmer af FOAs hovedbestyrelse - FOA Ungdom

Her kan du se, hvem der er medlemmer af FOAs hovedbestyrelse, som repræsenterer FOA Ungdom.

HB-medlemmer

1. Mads Alslev Jürgensen, FOA SOSU

2. Malik Kallio, FOA SOSU

HB-suppleanter

1. Rikke Riis Jensen, FOA Odense

2. Louise Marlene Andersen, FOA Sydfyn

 

Læs mere om FOA Ungdom