Advokatbistand med FOA-rabat

Få 15 % rabat på advokatbistand!

FOA Vendsyssel sikrer dig hermed at et godt råd ikke behøver at koste noget - og hvis det koster noget har vi sikret dig en god pris med 15 % rabat på timeprisen ved Advokatfirmaet Ledet & Willadsen - 9623 5300.

FOA Vendsyssel tilbyder dig - gennem Advokatfirmaet Ledet & Willadsen - høj kvalificeret advokatydelse, der består af: 

Advokatkontakt og Advokatbrev - fra kr. 1.700

Lejekontrakt - fra kr. 2.150

Hushandler - fra kr. 6.425

Sameje - fra kr. 2.600

Testamente - fra kr. 2.700

Ægtepagt - fra kr. 2.600

Retssager - 15 % rabat

Forsikring og erstatning - 15 % rabat

Dødsboer - 15 % rabat     

- og hvad du ellers har brug for rådgivning om!

 


Gammeldags vægt

Advokat kontakt - gratis
Har du brug for et svar på et juridisk spørgsmål, kontakt med myndighederne, kommune, staten, sygehuse, forsikringsselskaber, politi, domstolene, Klage- og Ankenævnet.

Som FOA-medlem har du adgang til gratis hotline på tlf. 9623 5300.

Der tilbydes:
En samtale med advokat fra Advokatfirmaet Ledet & Willadsen maksimalt 15 min. Advokaten skal kunne svare umiddelbart på din henvendelse. Alt foregår telefonisk.
Telefonsamtalen vil slutte af med, at advokaten anbefaler dig, om der skal foretages yderligere, om det skal ske via advokat eller om det sker ved henvisning til anden hjælp, herunder offentlige myndigheder m.v.

Beslutter du dig herefter for at gøre brug af Advokatfirmaet Ledet & Willadsen til at løse dit problem, vil du få en 15 % FOA-rabat på den fremtidige timepris.
Advokatfirmaet Ledet & Willadsen skriver et brev for dig.

Advokatbrev
Har du brug for et svar på et juridisk spørgsmål, kontakt med myndighederne, kommune, staten, sygehuse, forsikringsselskaber, politi, domstolene, Klage- og Ankenævnet. I nogle situationer kan det være på sin plads at lade Advokatfirmaet Ledet & Willadsen skrive et brev, for at du kan komme igennem med dine synspunkter og få disse sat ind i en juridisk sammenhæng.

Det kan være du har brug for at skrive brev til din udlejer, til kommunen eller den offentlig myndighed, at du skal skrive til et klagenævn eller til en forretning, hvor du har købt en vare, der viser sig at være i stykker.

Udarbejdelse af et brev og dertilhørende samtale på maks. 20 min. koster kr. 1.700,00 inklusiv moms.


Lejekontrakt

Lejekontrakt
Hvorfor skrive under på en lejekontrakt, der stiller dig dårligere end Lejeloven?

Hvordan forholder du dig til en huslejestigning, istandsættelse ved fraflytning m.v.

Har du vedligeholdelsesudgiften når du flytter?

Det behøver du ikke at have, hvis du har den rigtige lejekontrakt.

Ved du at udlejer som udgangspunkt ikke kan kræve, at du betaler en for en istandsættelse, hvis du ikke har fået besked i løbet af 14 dage, efter du er fraflyttet? Udlejer skal selvfølgelig kende din nye adresse.

Alt dette og meget mere kan du få svar på og få af vide, når Advokatfirmaet Ledet & Willadsen gennemgår en lejekontrakt til en pris fra kr. 2.150,00 inklusiv moms.


 

Hushandel

Hushandler
En hushandel er ikke kun en hushandel.

Advokatfirmaet Ledet & Willadsens bistand er en sikkerhed for dig, hvad enten du køber eller sælger et hus.

Ejendomsmægleren kan ikke repræsentere begge parter. Ved du, at en fortrydelsesret, der koster dig 1 0/00 af købesummen, kan ved et advokatforbehold betyde, at du kan komme ud af en bolighandel uden at skulle betale for at fortryde, hvilket lovgivningen ellers ikke giver adgang til.

Advokatfirmaet Ledet & Willadsen gennemgår

 • tilstandsrapporter,
 • ejerskifteforsikring,
 • myndighedsforhold eller
 • manglende godkendelse, tilladelser, sørger for digital tinglysning.

I det hele taget yder dig den rådgivning der gør, at du med ro i sindet kan foretage måske dit livs største investering og stadigvæk sove godt om natten.

Som køber eller sælger tilbyder Advokatfirmaet Ledet & Willadsen dig følgende, alt efter om det er køber eller sælger, der skal forestå tinglysning af købsaftalen:

For en pris inkl. moms fra kr. 6.425,00 men eksklusion tinglysning og registreringsafgift tilbyder Advokatfirmaet Ledet & Willadsen, alt efter om du er køber eller sælger følgende gennemgang og rådgivning vedrørende:

 • Købsaftale/tinglysning af samme
 • Tilstandsrapport/ el rapport
 • Ejerskifteforsikringstilbud
 • Servitutter
 • Offentlige forhold/kommunale oplysninger
 • Forsikring
 • Kontakt til realkredit og pengeinstitut.
 • Vurdering af vilkår og forhandle.

Er du køber og ejendomsmægleren oplyser, at han for sælger vil ekspedere og tinglyse købsaftalen betyder det som oftest, at du som køber skal betale den fulde tinglysning og registreringsafgift, hvilket for et hus på kr. 1.500.000,00 betyder, at du skal betale kr. 10.660,00.

Hvis du derimod oplyser mægleren, at Advokatfirmaet Ledet & Willadsen skal forestå ekspeditionen og tinglysning af købsaftalen, skal køber og sælger deler tinglysnings- og registreringsafgiften, Så koste det dig i kun kr. 5.330,00.

Sørg for, at du I din en bolighandel altid får indføjet et advokatforbehold som lyder: ”Handlen er betinget af Advokatfirmaet Ledet & Willadsens godkendelse i sin helhed.”

Hvis du handler uden mægler
Handler du uden mægler? Hvis du selv finder køberen og I aftaler en pris gør Advokatfirmaet Ledet & Willadsen handlen helt færdig, herunder:

 • udarbejde købsaftale
 • fremskaffe tilstandsrapport
 • fremskaffe el rapport
 • fremskaffe ejerskifteforsikringstilbud
 • kontakt med købers og sælgers pengeinstitut med henblik på godkendelse og undersøgelse af den fornødne finansiering er til stede, rådgive vedrørende indfrielse, optagelse af realkreditlån
 • sørge for underskrift af køber og sælger samt forestå digital tinglysning
 • fremskaffelse af og gennemgang af tinglyste servitutter
 • henvendelse til tinglysningsretten for at indhente tingbogsattest
 • offentlige forhold / kommunale oplysninger.

Advokatfirmaet Ledet & Willadsen er yderst konkurrencedygtig i forhold til ejendomsmæglerens honorar - så kom og få et godt tilbud, hvis du selv har fundet køberen, og du får selvfølgelig 15% FOA-rabat.


Paragraftegn

Sameje
Hvis du ejer noget sammen med en anden person, som du ikke er gift med.

Hvis du overvejer køb af et hus, bør du i den situation få lavet en samejekontrakt, der er et juridisk dokument, hvor I aftaler, på hvilke vilkår I køber huset og på hvilke vilkår I kan sælge det igen.

Det er specielt relevant for mennesker, der bor sammen papirløst, idet de ikke er omfattet af de regler, som ægteskabslovgivning regulerer for dem der er gifte.

Sameje kontrakt er også relevant, hvis du køber sammen med dine søskende eller andre.

Et sameje begrænser sig ikke kun til et hus,. Det kan også være et sommerhus, udlejningsejendom, bil, båd m.v.

Samejekontrakten gør, at du i de fleste tilfælde kan undgå en masse problemer, hvis I går fra hinanden og samejet ophæves.

En basis samejekontrakt koster fra kr. 2.600,00 inklusiv moms.

En udvidet samejekontrakt får du med 15% FOA-rabat. 


Signatur

Testamente
Ved et testamente tager du stilling til, hvad der skal ske med de ting du ejer, når du engang dør.

Testamente kan også kombineres med at du og din ægtefælle/samlevende laver et testamente sammen, hvor I bestemmer, hvorledes tingene skal fordeles.

Testamenter kan laves så man regulerer, om ens børns arv skal være særeje eller fælleseje. Fællesejet betyder, at hvis barnet bliver skilt, skal vedkommende dele arven efter sine forældre med sin ægtefælle.

Hvis der derimod er lavet et særejetestamente skal arven efter forældrene ikke deles i tilfælde af barnets separation eller skilsmisse.

Et rigtigt testamente kan løse mange af de problemer, som de efterladte står med og som kan give anledning til uvenskab familiemedlemmerne imellem.

Prisen for udarbejdelse af et basistestamente er fra kr. 2.700,00 inklusiv moms. Det forudsætter, at der er tale om et enkelt testamente mellem ægtefæller og fællesbørn.

Hvis der er særbørn (bonusbørn) eller lignende, begunstigelser eller testamentariske dispositioner til organisationer m.v. kan der komme yderligere omkostninger på testamentet.

Husk at du får 15 % FOA-rabat hos Advokatfirmaet Ledet & Willadsen på prisen, når du skal have lavet et større testamente end et basistestamente.


Ægtepagt

Ægtepagt
En ægtepagt regulerer forholdet mellem gifte eller registrerede partnere der skal skilles.

Udgangspunktet er, at I har formuefællesskab i ægteskab. Det betyder, at ægtefællernes samlede formue med fradrag af gælden skal deles ligeligt.

Hvis I vil ændre herpå skal det gøres med et dokument, der kaldes en ægtepagt og her kan I bestemme, at I vil have et særeje enten fuldstændigt eller delvist.

Advokatfirmaet Ledet & Willadsen rådgiver således, at I får den rigtige juridiske konstruktion.

Prisen for udarbejdelse af en basis ægtepagt, der omfatter alt, hvad I ejer andrager kr. 2.600,00 inklusiv moms.

Hvis I får lavet et mere omfattende særeje end et basissæreje, får du 15% FOA-rabat på timeprisen.


Retssager

Retssager
Nogle gange er det nødvendigt med en retssag for at få løst et problem.

Her kan Advokatfirmaet Ledet & Willadsen mangeårige ekspertise komme dig til gavn, idet de kan rådgive dig om mulighederne for at vinde/tabe sagen, om den skal køres ved de almindelige domstole eller man skal prøve retsmægling.

Retssager kan dreje sig om alt, herunder også ægteskabssager, separation og skilsmisse, forældremyndighed m.v. Ved de såkaldte familiesager kan en retsmægling være at foretrække, da den er mere lempelig og vil ofte kunne bruges fremadrettet i det videre forløb med børnene.

Retssager kan også omfatte alt andet.

Et hus der er købt, hvor det regner ind gennem taget. En bil, der går i stykker første gang du kører i den. En håndværker, der viser sig at være en klamhugger osv.

De fleste har en indboforsikring og i en sådan indboforsikring er der retshjælp.

I forbindelse med rådgivningen vil de også undersøge muligheden for at få retshjælpsdækning.

Det betyder, at du som udgangspunkt har en selvrisiko på kr. 2.500,00 eller 10 % af sagens omkostninger og forsikringen dækker oftest op til omkostninger på kr. 125.000,00.

Du har også mulighed for at få fri proces, hvor fri procesgrænsen for enlige er kr. 299.000,00, for ægtefæller kr. 380.000,00 og der kan fradrages kr. 52.000,00 for hvert barn, der er under 18 år og bor hjemme.

I de forhold, hvor der ikke kan gives fri proces eller retshjælpsdækning, vil du stadig få 15 % FOA-rabat på timeprisen.


Forskring og erstatning

Forsikring og erstatning
Er du kommet til skade i din fritid, færdselsuheld eller anden ulykke, blevet fejlbehandlet på hospitaler eller ved lægen, eller skal du foretage en anmeldelse til din forsikring, har du problemer med at få udbetaling fra forsikring så kontakt os.

Advokatfirmaet Ledet & Willadsen har en stor ekspertise i sådanne sager og de vil ud fra en telefonsamtale kunne vurdere, om du har behov for yderligere advokathjælp eller om du har fået de penge du har krav på.

I autoulykker, hvor der er involveret motorkøretøjer i bred forstand, det vil sige bil, bus, knallert, scooter, lastbil osv. har du krav på personskadeerstatning, hvis du er kommet til skade. Uanset om du er skyld i ulykken eller ej.

Du kan have krav på svie og smerte, mén, behandlingsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab.

Modpartens bils forsikringsselskab skal endda betale en del af omkostningerne til din advokat. Selvom du får en erstatning hjem fra modpartens forsikringsselskab, kan du ofte få yderligere erstatning ved at anmelde overfor dit ulykkesforsikringsselskab.

Er du blevet fejlbehandlet eller har slet ikke modtaget behandling, som du burde på sygehuse eller hos din privatpraktiserende læge, har du flere erstatningsmuligheder, end du måske selv tror.

Du kan også her få dækket svie og smerte, mén, behandlingsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab.

Advokatfirmaet Ledet & Willadsen forestår anmeldelse og al papirarbejde til de relevante myndigheder.

Hvis du udsættes for vold, eksempelvis i nattelivet og du får en blivende skade, har du også mulighed for, at få erstatning fra voldsmanden. Også selv om du ikke ved hvem det er. Det kræver, at du anmelder sagen til politiet.

Her har du også mulighed for erstatning for svie og smerte, mén, behandlingsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab.

Der er flere erstatningsmuligheder end du tror. Derfor er det vigtigt, du får advokat på sagen. Også her får du 15 % FOA-rabat på timeprisen.


Dødsbo

Dødsboer
Som efterladt til en afdød står du ud over det rent følelsesmæssige også med mange praktiske spørgsmål. Hvem orienterer Skifteretten om dødsfaldet, og skal man selv kontakte Skifteretten, eller får man en henvendelse, og bliver indkaldt til møde i Skifteretten.

Afdøde har måske oprettet testamente, hvori er bestemt, hvorledes arven fordeles og hvem der skal forestå behandlingen af boet. Hvis ikke afdøde har oprettet testamente, skal der tages stilling til, hvorledes dødsboet behandles. Der er flere muligheder:

Uskiftet bo, boudlæg, ægtefælleudlæg, privatskifte eller bobestyrerbehandling.

Alt det afhænger af relationen mellem afdøde og arvinger samt naturligvis af størrelsen af afdødes efterladte formue.

Der skal udarbejdes opgørelser over aktiver og passiver. Opgørelsen danner grundlag for beregning af boafgift, såfremt nettoformuen overstiger bundfradrag. Der kan være tale om tillægsafgifter, såfremt arvingerne er fjernere slægtninge, og endelig kan det være tale om, at dødsboet er skattepligtigt.

Alle disse spørgsmål kan Advokatfirmaet Ledet & Willadsen hjælpe med, ved at lade os forestå behandlingen af boet, herunder kontakt til skifteretten, give møde i skifteretten, afklaring af hvordan boet skal behandles, undersøgelse af om der er tale om et solvent eller insolvent bo samt afslutning og udlodning af boets midler, på de mest fordelagtige vilkår for jer som arving(er).

Også her får du 15% FOA-rabat på timeprisen.