Grobund for en god debat

Bestyrelsesmøderne

Forretningsordenen udgør de formelle rammer omkring bestyrelsesmøderne (Se forretningsorden).

Ud over de formelle rammer, lægger vi vægt på at:

• Drøftelserne i bestyrelsen skal ske som en konstruktiv dialog i gensidig respekt for hinandens holdninger og synspunkter.

• Beslutninger træffes så vidt muligt med bred tilslutning, Det er et fælles ansvar at opnå dette, og i særlig grad Daglig Ledelses opgave at formulere beslutningsforslag, der taget hensyn til dette.

• Mange bestyrelsesmøder vil indeholde tema-diskussioner, ofte med ekstern oplægsholder. Hensigten med dette er at bibringe bestyrelsen nye vinkler på arbejdet og styrke afdelingen generelt.

• Møderne afholdes normalt som heldagsmøder (9-15), og der serveres morgenkaffe og frokost. Der vil desuden være frisk frugt under møderne. Afdelingen betaler frikøb for de bestyrelsesmedlemmer der arbejder på institution.

• Den udsendte dagorden og mængden af bilag søges gjort overskuelig i både mængde og indhold, så arbejdet i bestyrelsen gøres overskueligt for den enkelte.

• Dagsorden og bilag sendes elektronisk, men vil ligge udskrevet på papir til møderne for de bestyrelsesmedlemmer der har behov herfor.

• Der fastlægges en turnus for varetagelse af de praktiske opgaver i forbindelse med afvikling af møderne, f.eks. i forbindelse med morgenkaffe og frokost.

• Der afholdes ca. 1 gang årligt en bestyrelseskonference af et par dages varighed. Af hensyn det et godt socialt miljø i bestyrelsen, lægges konferencen på en kursusejendom, hvortil der ikke kræves for meget transport.  Bestyrelseskonferencerne bruges desuden til en grundig behandling af et eller flere relevante emner, som bestyrelsen fastlægger.