Forretningsorden

Forretningsorden

1. Bestyrelsen vælger en dirigent.
I forhold til de planlagte bestyrelsesmøder, udarbejder bestyrelsen en plan for hvem der varetager opgaven til hvert enkelt møde.
I tilfælde af forfald og ved ekstraordinære bestyrelsesmøder, varetages opgaven af en faglig sekretær, medmindre et andet bestyrelsesmedlem ønsker at påtage sig opgaven.

2. Dirigenten forestår valget af referent, godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra forrige møde.

3. Ethvert medlem af bestyrelsen kan sætte punkter på dagsordenen. Af hensyn til udsendelsen af dagsordenen, meddeles dette senest 2 uger før mødets afholdelse til Daglig Ledelse.
Daglig Ledelse (formand og de valgte faglige sekretærer) udsender kommenteret dagsorden med bilag senest fredag dagen før bestyrelsesmødet.

4. Bilag kan eftersendes eller omdeles på mødet, såfremt sagen er akut og er opstået efter tidsfristen eller der efterfølgende er sket ting i sagen af væsentlig karakter.

5. Hvis mindst halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer støtter et forslag under et tillægspunkt, kan der træffes beslutning. Se i øvrigt punkt 22.

6. Bestyrelsesmedlemmer kan bede Daglig Ledelse sørge for yderligere undersøgelse eller yderligere baggrundsmateriale i forhold punkter på dagsordenen. En sådan anmodning efterkommes hurtigst muligt under hensyntagen til andre presserende opgaver.

7. I bestyrelsesmøderne kan, foruden bestyrelsesmedlemmer, inviteres ansat personale, a-kasselederen, suppleanter til bestyrelsen, fællestillidsrepræsentanter samt andre som gæst(er). Alle deltager med taleret.

8. Hvis der indgår personfølsomme eller fortrolige oplysninger i et punkt, kan medlemmer af bestyrelsen begære mødet lukket under behandlingen. Under et lukket punkt deltager kun bestyrelsen samt personer som bestyrelses enstemmigt ønsker skal deltage.

9. Kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst en tredjedel af de valgte bestyrelsesmedlemmer er tilstede, jf. dog punkt 6.

10. Ingen kan tage ordet uden dirigentens samtykke. Ordet gives i den rækkefølge man har bedt om ordet – dog kan dirigenten bryde rækkefølgen for at give en taler en kort bemærkning af oplysende eller korrigerende art.
Med henblik på at inddrage alle bestyrelsesmedlemmer i debatten, kan dirigenterne efter konkret vurdering, bryde talerlistens rækkefølge, hvis den indtegnede taler ikke tidligere har haft ordet til punktet.

11. Forlanges ordet til forretningsordenen, skal det oplyses til hvilket punkt.

12. Dirigenten kan (evt. efter opfordring) foreslå indskrænkning i taletiden eller afslutning af punktet med de indtegnede talere, dog således at nye talere kan indtegne sig under første talers indlæg. Dette sættes straks til afstemning. Ved inddragelse af væsentlige nye synspunkter i debatten, kan talerlisten åbnes på ny.

13. Ændringsforslag skal fremsættes så tidligt som muligt, og senest inden talerlisten er lukket. Forslagsstillere til forslag og ændringsforslag har ret til en afsluttende bemærkning.
Dirigenten kan kræve, at ændringsforslag fremsættes skriftligt.

14. Dirigenten kan fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det diskuterede emne.

15. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Kun tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kan afgive stemme.

16. Personvalg skal foregå skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater end der skal vælges. Ved en sådan afstemning har hver stemmeberettiget et antal stemmer, svarende til det antal der skal vælges.

17. Ordinære bestyrelsesmøder planlægges for et år af gangen. Samtidig planlægges afholdelse af næste ordinære generalforsamling. Ved planlægningen af bestyrelsesmøder tages hensyn til udsendelse af materialer til møder i Hovedbestyrelsen.

18. Der tages beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmedlemmer kan kræve et særligt standpunkt ført til referat.

19. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt. Efter det i dagsordenen angivne sluttidspunkt, kan der kun træffes beslutninger, hvis der er enstemmighed om dette.

20. Ethvert tvivlspørgsmål vedrørende denne forretningsorden afgøres af bestyrelsen.

21. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan i presserende situationer, indkaldes med mindst 1 dags varsel. Det skal sikres, at alle bestyrelsesmedlemmer er blevet gjort bekendt med indkaldelse og dennes indhold. Det skal tilstræbes at alle har mulighed for at give møde. Ved indkaldelse af ekstraordinære bestyrelsesmøder med almindeligt varsel, gælder almindelig procedure.

22. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af Daglig Ledelse (formanden og de valgte faglige sekretærer) eller af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.