Valg af tillidsrepræsentant

Her kan du se hvad der skal til og hvilke regler der gælder for valg af tillidsrepræsentanter i FOA Frederikshavn

Tillidsrepræsentanters arbejde og valg er reguleret af aftaler mellem de forhandlingsberettigede parter.

Grundlæggende gælder det, at der kan vælges en tillidsrepræsentant hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere inkl. tillidsrepræsentanten.

Ansatte, der ikke er medlem af en forhandlingsberettiget organisation, medregnes ved opgørelsen af om en overenskomstgruppe omfatter mindst 5 medarbejdere.

Herunder finder du proceduren for valg af tillidsrepræsentanter.

Valgopslag
Der udarbejdes et valgopslag, der skal være ophængt eller udsendt minimum 14 dage før og synligt for de ansatte. Opslaget skal indeholde følgende:
Hvad man som medlem kan stille op til, hvis man har et ønske om at blive tillidsvalgt.

  • Hvem der kan stille op til tillidsrepræsentant og/eller suppleant
  • En frist som indikerer, hvornår kandidaterne senest skal meddele deres kandidatur og til hvem.
  • Bemærkning omkring, at såfremt der er flere opstillede kandidater og der skal være valghandling, at der hurtigst mulig vil blive meddelt dato for valgmøde eller digital afstemning ud til de ansatte.
  • Det skal tydeligt fremgå, at såfremt der kun er en kandidat som er opstillede, at vedkommende så er valgt.
  • Hvem man skal kontakte, såfremt man har spørgsmål.
  • Tid og sted for en eventuel valghandling.
  • Hvem der kan stemme til en valghandling.
  • Hvad man som ansat gør, hvis man er forhindret i at deltage i afstemningen ved en valghandling og opfylder kriterierne for at kunne brevstemme. Det skal fremgå af valgopslaget til valghandlingen, hvis det er en mulighed.

Brevstemme – Er du forhindret i at stemme?
Ansatte, der på grund af arbejde, ferie eller sygdom er forhindret i at deltage i valghandlingen, har mulighed for at stemme forud for valghandlingen.

Det er dog vigtigt, at man inden 2 dage før (48 timer inden valghandling) valghandlingen, har kontaktet FOA Frederikshavn i afdelingens åbningstid. Det er vigtigt at understrege, at det er de ansattes egen ansvar, at sørge for at få fat i de kontaktpersoner som er påført valgopslaget.

Hvem kan stemme? 
Uorganiserede har ret til at stemme og kan derfor deltage i valghandlingen. Tillidsrepræsentanten repræsenterer også de uorganiserede og derfor har de ret til at vælge, hvem der skal repræsentere dem. Dette gælder ubetinget inden for det offentlige område, da der ikke må ske forskelsbehandling pga. medlemskab af faglig organisation i forhold til selve stemmeberettigelsen.

Kort om enkelte gruppers rettigheder

Ikke medlem af FOA som arbejder indenfor overenskomstområdet
I henhold til MED-rammeaftalen har ikke-medlemmer stemmeret, men de er ikke valgbare. For alle grupper som er valgbare, er det gældende, at det er en forudsætning, at man har været ansat under samme arbejdsgiver i 6 måneder, for at kunne kandidere til en tillidspost.

Timelønnede
I henhold til TR-aftalen har en timelønnet ansat stemmeret, idet alle ansatte efter overenskomsten er stemmeberettigede. I princippet betyder det, at en timelønnet har stemmeret, hvis vedkommende den pågældende dag, der er TR-valg, er ansat – også selvom det kun er for denne ene dag. Timelønnede er ikke valgbare.

Elever
Elever har stemmeret, men er ikke valgbare.

Månedslønnede med tidsbegrænset ansættelse
Månedslønnede med tidsbegrænset ansættelse har stemmeret og er valgbare, såfremt de med sikkerhed er ansat på tidspunktet for tiltrædelse i hvervet. 

Månedslønnede med tidsbegrænset ansættelse opnår ikke den fulde TR-beskyttelse ved afskedigelse, da et af ansættelsesvilkårene i stillingen netop er, at opsigelsen allerede er fastlagt til et bestemt tidspunkt, men de vil have beskyttelsen, så længe de virker i stillingen. 

Månedslønnet i opsagte stillinger
En ansat, der er i en opsagt stilling, har både stemmeret og er valgbar. Ansatte fra denne gruppe er dog kun valgbare, såfremt de med sikkerhed er ansat på tidspunktet for tiltrædelse i hvervet. Vedkommende vil ikke af den grund kunne få udskudt sit fratrædelsestidspunkt.

Månedslønnet på barselsorlov
Månedslønnede på barselsorlov er fortsat i et ansættelsesforhold og har stemmeret og er valgbare.

Når en tillidsrepræsentant er på barsel/forældreorlov, indtræder suppleanten i hele orlovsperioden og der vælges ikke en ny.

Da det er lovgivningen, der regulerer, at der kan være en periode med dagpenge, virker det ikke rimeligt at opfatte vedkommende som uden ansættelsesforhold i den dagpengeberettigede periode (modsat ansatte, der har fået bevilget orlov uden løn). Derfor har ansatte på barsel både stemmeret og er valgbare, også selvom vedkommende ikke er tilbage på arbejdspladsen, når TR-hvervet skal tiltrædes (suppleanten træder til, indtil den valgte tillidsrepræsentant vender tilbage).

Månedslønnet på forældreorlov har stemmeret og er valgbare i og med at den ansatte forsat har en økonomisk relation til sin arbejdsplads i form af en lønseddel nemlig pensionsopfyldning og forsat anciennitet, har ansatte på forældreorlov både stemmeret og er valgbare, også selvom vedkommende ikke er tilbage på arbejdspladsen, når TR-hvervet skal tiltrædes (suppleanten træder til, indtil den valgte tillidsrepræsentant vender tilbage).

Månedslønnet på orlov med løn 
Under en orlov med løn, er den ansatte fortsat i et ansættelsesforhold – normalt tilknyttet samme arbejdsplads, selvom vedkommende i en periode måske ikke kommer på arbejdspladsen. Ved orlov med løn har vedkommende derfor stemmeret og er valgbar, såfremt vedkommende kan indtræde som tillidsrepræsentant i valgperioden.

Månedslønnet på orlov uden løn 
Er en ansat bevilget orlov uden løn, er vedkommende i orlovsperioden at betragte som værende uden et ansættelsesforhold, selvom vedkommende har ret til at vende tilbage til arbejdspladsen. Så længe orloven varer, er vedkommende derfor ikke omfattet af aftalerne. Derfor har ansatte på orlov uden løn ikke stemmeret og er ikke valgbare. 

Ansatte i jobtræning, fleksjob, skånejob mv. 
Ansatte i fleks-og skånejob er ansat efter særlige individuelle vilkår, hvor overenskomsten kan fraviges, men det har aldrig været intentionen, at dette skulle omfatte andet end lønforhold og arbejdstid. Ansatte på fleks- og skånejob kan sidestilles med ansatte i jobtræning. Derfor har denne ansættelsesgruppe både stemmeret og er valgbare.

Månedslønnede som er konstitueret i lederstilling
Konstituering i en lederstilling er en ansættelsesform, som arbejdsgiveren pålægger den enkelte ansatte i en periode – typisk på grund af længerevarende sygdom, barselsorlov, lederskift mv..

Det er arbejdsgiveren, der har kompetencen til at udpege den person, der skal konstitueres. Derfor skal konstituerede i lederstillinger både have stemmeret og være valgbare. Vælges en som er konstitueret i en lederstilling som tillidsrepræsentant, indtræder suppleanten, indtil vedkommende ikke længere er konstitueret. 

Hvis det efterfølgende viser sig, at den konstituerede har søgt og fået stillingen, må der vælges en ny tillidsrepræsentant. 

Afdelingsledere, gruppeledere og andre ledergrupper 
Disse grupper har som udgangspunkt hverken stemmeret eller er valgbare, da de udgør den daglige ledelse. Der kan dog være undtagelser. I tvivlstilfælde kontakt fagforeningen.

Ansatte med deltidsbeskæftigelse 
Der er ingen sammenhæng mellem beskæftigelsesgraden og stemmeret/valgbarhed. Opfylder en ansat i øvrigt retten til at stemme/være valgbar i forhold til ovenstående, er det altså uanset beskæftigelsesgraden. 

Ansatte med flere arbejdspladser har stemmeret og er valgbare 
Ansatte med mere end 1 arbejdsplads har stemmeret på hver af de arbejdspladser, de er tilknyttet. 


Vedtaget af afdelingsbestyrelsen i FOA Frederikshavn den 7. december 2018