Referat - generalforsamling i klubben for Social og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter

November 2014

Referat af generalforsamling i klubben for Social og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter d. 12. november 2014

1) Valg af dirigent: Jette Madsen

2) Valg af referat: Helle Bagh Jensen

3) Fastsættelse af forretningsorden: Jette Madsen læste forretningsorden op for fremmødte, da den ikke var tilgængelig på overhead, blev derefter godkendt.

4) Godkendt af dagsorden: Godkendt

5) Beretning over klubbens virke i den forløbne periode v/ klubformand Joan Pedersen: Det har været et stille år, ikke mange møder, men der er blevet afholdt planlagte arrangementer såsom sår diagnoser og pleje og 2 x massage for immobile borger. Der har været round på vedr. kompetence uddannelser for Social og Sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter. Der har været ris og ros fra kollegaer der har gennemgået kompetence forløbet i forhold til indhold og undervisning i sårpleje. Joan orienterede at 10 plejehjemsassistenter for Sundhed og ældre har sagt ja til en opkvalificering som starter til foråret 2016. Joan har fået mange henvendelser angående arbejdsbetingelser, hvor Social og Sundhedsassistenterne ikke laver opgaver som de er uddannet til og får ikke opgaver fra sygeplejerskerne. Joan kunne orientere at KL arbejder på helt at klare regler angående opgaveglidning. Hjørring kommune har lavet retningslinjer, hvor opgaver glider. Vores uddannelsesansvarlig Majbritt Sund arbejder på det samme, så vi ikke skal bruge så mange ressourcer på dette. Joan nævnte at hun som FTR for FOA og FTR fra sygeplejerskerne er blevet et rejsehold, hvor de skal rundt i hjemmeplejegrupperne for at forhører sig blandt social og sundhedsassistenterne og de mener der er opgaver de kan varetage, men som sygeplejerskerne holder tilbage.
Arrangementer i 2016 er der ikke kommet forslag til bestyrelsen, men bestyrelsen har snakket om en studie tur enten til Tyskland eller Polen for at se et sygehus samt et plejecenter, vi kan hente hjælp fra klubben i Århus. Det skal dog nævnes at emnerne fra sidste generalforsamling stadig er brugbare og der arbejdes videre på disse. Joan afsluttede beretningen med at orientere om, at det var hendes sidste generalforsamling som formand, idet hun næste år går på efterløn.
Efter beretningen var der stor spørgelyst og god dialog.

6) Regnskab ved kassereren: Jette Madsen fremlagt regnskabet med et overskud på 395.184 kr. og at der var 464 medlemmer af klubben.

7) Fastsættelse af kontingent: Det blev enstemmigt besluttet at nedsætte kontingent med 20 kr. fra 2015.

8) Budget: Klubben for Social og Sundhedsassistenter og Plejehjemsassistenter har ikke udarbejdet et budget for 2015.

9) Indkommende forslag:

9a) Studietur til rehabiliteringscentret fra liv til død i Tyskland – klubben betaler selve udgifterne til turen, men det kræves at man selv betaler frihed med ferie mm, da klubben ikke kan give daglønstab.

9b) Palliativ pleje – der arbejdes vider på dette emne.

9c) Jens fremlagde 2 kursus emner fra Helen Christensen om besøg på hamlet og undervisning fra hospice.

9d) Fleecetrøje: Der var stor opbakning fra fremmødte til, at bestyrelsen skulle arbejde på at få lavet nogle trøjer og t-shirt med logo på brystet i marineblå. Der var et ønske om, at der skulle være lynlås i lommerne, hvis det var muligt. Der bliver en lille egenbetaling

10) Valg til bestyrelsen:
1) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Lone N. Nielsen ønsker ikke genvalg.
2) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Jannie M. S. Jensen ønsker genvalg
3) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Joan Pedersen ønsker ikke genvalg.

Da der ikke var indkommet indstillinger til bestyrelsen kunne man opstille fra salen.

Jannie Jensen blev genvalgt og fra salen opstillede Karin Bahnsen og Birgit Houmann som begge blev valgt.

Joan orienterende, at der var endnu et valg til bestyrelsen for 1 år, da Marianne Mølgaard af personlige årsager blev nødt til at trække sig. Helle Madsen lod sig vælge for 1 år.

11) Åbent punkt: Lone Nielsen fra Bestyrelsen takkede Joan for godt samarbejde og inspiration til at få denne klub op og stå. Uden hende som igangsætter havde det ikke været muligt.

12) Afslutning: Det var en god generalforsamling, der forløb i god orden og tone.