Referat af Klubgeneralforsamling 2011 - FOA Frederikshavn

Referat af generalforsamlingen i klubben for social og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter d. 23. november 2011.

1) Velkomst:
Der var 25 fremmødte og formand Joan Pedersen bød alle velkommen til klubbens 2. generalforsamling.

2) Valg af dirigent
Rose Ludvigsen fra Sygehus Vendsyssel. Rose konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet med opslag og i Faget.

3) Valg af referent
Helle Bagh Jensen fra Hjemmeplejen.

4) Fastsættelse af forretningsorden
Godkendt.

5) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

6) Beretning
Formand Joan Pedersen fremlagde sin beretning fra det forgangne år, hvor hun fortalte om de arrangementer som klubben havde arrangeret, ligeledes fortalte Joan om planlagte arrangementer til næste år hvor klubben allerede nu har arrangeret et foredrag om misbrug – før og efter med sangeren Noller fra Brødrene Olsen. Joan efterlyste forslag fra generalforsamlingen om nye tiltag som medlemmerne kunne være interesseret i. Joan fortalte også om et møde med Birgit Hansen, Jørgen Thousgaard fra byrådet og socialchef Jes Lunde fra Frederikshavn kommune ældre afdelingen, hvor der skal drøftes hvordan vi og de ser os som faggruppe i fremtiden i ældre plejen og på sygehuset, nu hvor sygehusene omkonvertere stillinger til sygeplejersker.

7) Regnskab
Stella Christensen fremlagde klubbens regnskab.

8) Budget
Stella Christensen gennemgik næste års budget og klubben har en formue på 135.686,24 kr.

9) Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen vedtog at kontingentet skulle fortsætte uændret med 25 kr. pr. måned.

10) Indkomne forslag
A) Bestyrelsen har indstillet til generalforsamlingen af denne træffer beslutning om at få hjælp fra Kasser Jette Madsen fra FOA og Helen Christensen Faglig sekretær til regnskab og administrativt arbejde. Der forventes af de begge tilsammen har et timeforbrug på 18 timer og en betaling på 4872,00 kr.
Det blev besluttet af generalforsamlingen at Helen Christensen og Jette Madsen benyttes.

B) Bestyrelsen har indstillet til generalforsamlingen at denne træffer beslutning om opstart af egen kursus virksomhed og at der nedsættes en arbejdsgruppe. Joan fremlagde ideen med kurser i klubregi, da der er brug for kompetence udvikling, men det er svært at komme på kursus fra arbejdspladsen, men så kan vi som fagklub gøre nogle tiltag. Joan har undersøgt at Århus og Holstebro har sådanne kursusvirksomhed, men vil undersøge nærmere hvad økonomi der ligger. Forslag på kurser kunne være smertebehandling – pleje/omsorg eller andre relevante kurser. Der kunne arrangeres. Kurser fra medicinale firmaer om medicin. Der var stor stemning for at nedsætte en arbejdsgruppe som skulle arbejde videre med denne ide. Arbejdsgruppen får 1 år til at arbejde med dette. På generalforsamlingen blev arbejdsgruppen nedsat bestående af: Marianne M. Christensen hjemmeplejen, Stella Christensen hjemmeplejen, Stine Christensen Sygehus Vendsyssel. For at psykiatrien også skulle være repræsenteret vil man rette henvendelse til Helle Sig Andersen.

11) Valg
På valg er 2 suppleanter: Anne Grethe Sørensen modtager genvalg: Valgt.
Liselotte Rosenkrans Pedersen modtager ikke genvalg: Jannie Mosberg Sund (bofællesskabet) havde stillet sit mandat til rådighed via mail til Formanden og fra salen stillede Stine Christensen (Sygehus Vendsyssel) op: Stine Christensen blev valgt.

12) Åbent punkt
Der kom mange forslag fra fremmødte om arrangementer fremadrettet:
- Martin Spang Olsen – underviser i forskellige teknikker til afværge af fald.
- Medicinale firmaer
- Pia Ryom – arbejdsmedicinsk klinik.
- Velværd arrangementer.
- Bryghuset i Skagen på hverdage
- Vold og trusler – begreber.
- Eat and learn – demensområdet.
- Genoptræning – Caspershus.
- Glaspigen – foredrag.
- Leve – bo konceptet – Mette Søndergaard.

Formand Joan Pedersen spurgte generalforsamlingen hvor mange arrangementer der skulle afholdes i klubben og det blev besluttet at 4 arrangementer var fint foruden generalforsamlingen.

13) Afslutning
Formanden takkede for en god og konstruktiv generalforsamling.