OK18-resultat: Social-Sundhed (kommune)

Sådan så det ud, hvis du var ansat i social- og sundhedssektoren, kommunalt område:

Den økonomiske ramme er på 8,1 % og fordeler sig således:

Løn:
Lønnen stiger for alle FOAs medlemmer i kommunerne med 6,82 procent over de tre år, som overenskomsten løber:

  • 2,42 % i 2018
  • 1,34 % i 2019
  • 3,06 % i 2020

Prisudviklingen i aftaleperioden skønnes at udgøre 5,08 procent. Dermed ligger det fast, at lønstigningerne forbedrer din realløn. 

Det såkaldte privatlønsværn fjernes, og reguleringsordningen fortsætter. Dermed sikres FOAs medlemmer igen en stort set parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

Der afsættes en samlet pulje på 34 millioner kroner til at hæve lønnen for ansatte på løntrin 11-19, dvs. 515 kroner årligt (i 2018 priser).

Ligelønsprojekt:
Der afsættes 51 millioner kroner til et ligelønsprojekt pr. 1. april 2019. Projektet skal være med til at udligne uligeløn mellem mænd og kvinder i særligt kvindedominerede grupper.

Rekrutteringspulje:
Der skal gøres mere for at rekruttere flere ansatte til ældre- og sundhedsområdet, blandt andet ved at rekruttere flere social- og sundhedsassistenter. Det skal eksempelvis ske ved, at lønnen til social- og sundhedselever løftes, og at lønnen for at arbejde på skæve tidspunkter hæves. Til puljen afsættes omkring 440 millioner kroner på FOAs område pr. 1. april 2019.

Fravær af familiemæssige årsager:
Retten til omsorgsdage udvides til også at omfatte plejeforældre. Retten til fravær med løn for ansatte, der er i fertilitetsbehandling på grund af sygdom, udvides. Og endelig udvides retten til sorgorlov til også at omfatte faren eller medmoren ved et dødfødt barn.

Uddannelse:
Uddannelsesløftet ”Fra ufaglært til faglært”, der blev aftalt ved OK15, bliver videreført i denne overenskomstperiode. Løftet er målrettet ikke-uddannede eller kortuddannede, og er et supplement til andre uddannelses- og kompetencegivende initiativer.

Ferie:
Der laves en ny ferieaftale, med ikrafttrædelse 1. september 2020, som tilpasser kommunernes regler for afholdelse af ferie til den nye ferielov. Det betyder blandt andet, at optjent ferie kan afholdes samme år, som den er optjent – også kaldet samtidighedsferie. Dermed kan nyansatte optjene og afholde ferie i deres første ansættelsesår.

Arbejdstid:
Ulempeydelserne om natten og på lørdage forhøjes:

  • alle dage mellem 23.00 og 06.00 med 2% fra 33% til 35% af timelønnen
  • på lørdage mellem 08.00 og 24.00 med 2% fra 28% til 30% af timelønnen
  • Pension af særydelser for aften/natarbejde hæves med 1% fra 4% til 5% og der indføres pension af weekend tillæg med 1%.

 

Din faggruppe
Ovenfor ser du de generelle lønstigninger og ansættelsesvilkår, som gælder for alle kommunalt ansatte. Derudover er der også forhandlet særlige resultater til din faggruppe:

Forligsteksterne
Se den fulde ordlyd af forligsteksterne på de generelle områder:

Statsligt område 

Regionalt område

Kommunalt område