OK15-resultat: Kost- og Servicesektoren i kommunerne

Her kan du se, hvad resultatet gav medlemmerne.

Løn: Forventet fremgang i købekraften*

  • 1,60 % i 2015
  • 1,50 % i 2016
  • 2,32 % i 2017

I alt stiger lønnen 5,42 % over de næste 3 år.

* Prisudviklingen skønnes at være 4,77 %

Grundlønstillæg: For næsten alle
Der er aftalt et grundlønstillæg på 539 kr. årligt, undtagen for ungarbejdere og ordinære elever. For fx serviceassistenter betyder det at grundlønnen ændres fra trin 14 til trin 14 + 539 kr.

Døgnarbejdstid: Ændring af tillæg*
Fremover gives der:

  • Lørdagstillæg fra kl. 8.00 på 28 %
  • Aftentillæg stiger fra 28 % til 30 %
  • Nattillæg stiger fra 31,5 % til 33 %
  • Samt en lille forhøjelse af tillæggene ved manglende varsel

* Det faste kronetillæg for aften-/natarbejde afskaffes for alle fremtidige ansatte, der ansættes efter 1. april 2016. Alle ansatte der har tillægget i dag og får det frem til 31. marts 2016, beholder tillægget som en personlig ordning. Pengene fra afskaffelsen lægges på procentsatserne for aften-/natarbejde.

Pension: Ændring af karens
Pensionskarenstiden ændres fra 10 måneder til 8 måneder for månedslønnede.

Uddannelsesløft: Fra ufaglært til faglært
Den Kommunale Kompetencefond får årligt tilført ekstra 20 mio. kr. målrettet de ufaglærte. Løftet er et supplement til den eksisterende ordning.

Forældreorlov: 1 ekstra uge til fædre
Fædre får ret til i alt 7 ugers øremærket forældreorlov med fuld løn. Det påvirker ikke moderens ret til orlov.

Sygdom: Børns hospitalsindlæggelse
Frihed med løn udvides med 5 dage, så den ansatte har ret til frihed med løn i op til 10 arbejdsdage pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse.

Det psykiske arbejdsmiljø: Indsats for forbedring
Indsatsen rettes direkte mod arbejdspladsen. Der etableres bl.a. et rejsehold, som kan hjælpe med rådgivning, hvis leder og medarbejdere er enige om det.

Ved afskedigelse: Frihed med løn til vejledning
Ansatte, der fx opsiges pga. besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til 2 timer til at søge vejledning i deres a-kasse eller fagforening.

OK15: Brug din stemme! Stem ja eller nej til din nye overenskomst.

Sådan stemmer du

Din faggruppe
Hvis der er særlige resultater for din faggruppe, kan du se det her: