BPA: Sådan beregner du løn

Dansk Erhverv og FOA har udarbejdet en beregningsmodel, der kan anvendes når der skal opstilles budget til udmålingen af tilskud til ansættelse af hjælpere m.v. i de enkelte ordninger for borgerstyret personlig assistance (BPA).

En borger der har fået bevilliget en BPA ordning kan selv administrere arbejdsgiveransvaret eller overdrage det til en forening eller privat virksomhed. Kommunen er i henhold til udmålingsbekendtgørelsens § 5 forpligtet til at sikre, at der ved udmålingen af tilskud i form af dækning af omkostninger til lønning af hjælpere, som minimum bliver taget udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper.

Kommunen skal anvende samme udgangspunkt ved beregning af alle elementer af lønnen og skal opstille et budget, der anfører de enkelte elementer i beregningen og udmålingen.

Budgetposterne skal være sammenlignelige med omkostningerne ved tilsvarende aktiviteter med formålet om at sikre en optimal drift af den bevilligede ordning.
Dansk Erhverv og FOA har udarbejdet en beregningsmodel til budgetopstilling til udmålingen af tilskud til ansættelse af hjælpere m.v. i de enkelte ordninger.

Kommunen kan ved udmålingen af lønelementerne m.v., enten vælge at tage udgangspunkt i BPA-handicaphjælper-overenskomsten indgået mellem FOA og Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller overenskomst for social- og sundhedspersonale indgået mellem FOA og KL. Begge overenskomster fremgår af beregningen.

Da BPA ordninger kan være mere eller mindre omfangsrige og have forskellige krav til eventuelle faggrupper m.v. skal beregningen ses som et eksempel, hvor der kan vælges til og fra, alt afhængig af hvad der kræves i den enkelte ordning.

Hent beregningsmodel (Excel)

Beregningen bliver løbende opdateret. Derfor skal du altid download en ny version, når en ny beregning skal foretages.