Forhandlinger om arbejdsforhold

Forhandlingen kan også handle om emner der ikke beskrives i overenskomsten, men som også er rigtigt vigtige for dig og dine kolleger. Det kan fx være bemandingen i forskellige situationer, arbejdsplanlægningen, adgangen til pauser, prioriteringer i budgettet eller de metoder I skal bruge i arbejdet.

Dette er alt sammen spørgsmål, der ligger under ledelsesretten. Det betyder at det er forhold, som ledelsen træffer beslutning om i samarbejde med de ansatte og deres tillidsrepræsentanter. Ledelsesbeslutninger, som ikke bare er daglige ledelsesbeslutninger, skal desuden drøftes i MED inden ledelsen kan træffe dem. (Hovedaftalens §3 stk. 1)

Vær opmærksom på at nogle gange er der en tæt sammenhæng til overenskomstforhold. Hvis I fx diskuterer hvordan ferieplanlægningen skal foregå, er der nogle rettigheder i overenskomsten, som I skal være opmærksomme på, at I ikke kan ændre på.

Skal man gå i MED eller tage en forhandling?

Hvis du både er TR og MED-repræsentant, må du overveje hvor du vil bringe en sag op. Ledelsen har altid pligt til at drøfte tingene i MED inden hun træffer en beslutning, så sagen skal typisk behandles i MED, hvad enten du tager en forhandling eller ej. Med mindre sagen kun har konsekvenser for den personalegruppe, du er TR for. Så kan ledelsen godt lave en aftale alene med dig som TR.

Kompetence til at forhandle

Hvis forhandlingen kun berører arbejdsforhold, skal du ikke have delegeret en kompetence fra FOA for at kunne beskæftige dig med disse spørgsmål når du er tillidsrepræsentant eller MED-repræsentant.

Adgang til forhandling

Som tillidsrepræsentant kan du altid bede ledelsen om en forhandling om lokale forhold. Det fremgår af MED-aftalens § 11 stk. 2:

”Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål.” Fællestillidsrepræsentanten kan forhandle med eksempelvis forvaltningen på vegne af hele pædagogmedhjælpergruppen. Ledelsen kan ikke nægte at forhandle spørgsmålet med den relevante tillidsrepræsentant.

Hvis ledelsen ikke vil optage forhandling om spørgsmålet, skal I sikre, at forhandlingsanmodningen er sket skriftligt (send en e-mail), og at afslag bliver givet skriftligt. Får I afslag kan jeres lokale FOA-afdeling rejse sagen som et brud på TR-aftalen.

Ledelsesret og muligheden for aftaler

Der er ikke aftaleret på spørgsmål der vedrører arbejdsforholdene. De ligger under det man kalder ledelsesretten. Det betyder at ledelsen kan træffe beslutninger på området. Dog skal ledelsen diskutere principielle spørgsmål med medarbejdernes repræsentanter i MED inden de træffer beslutninger.

Det betyder, at du kan bruge forhandlingen til prøve at påvirke hvordan lederen ser på sagen. Du kan fx give lederen nye ideer og fortælle hende om hvad kollegerne tænker og hvordan hendes beslutninger vil påvirke arbejdet.  Hvis lederen ikke bliver overbevist, kan du ikke gøre så meget ved det. Hvis I bliver enige vil det typisk betyde at ledelsen gør det, I er blevet enige om og at du bakker det op. I kan dog også vælge at nedskrive en aftale, hvis I begge synes det er en god ide. Dog må lederen ikke lave en aftale med dig som TR, før hun også har drøftet sagen i MED.