Særligt til tillidsvalgte

Blanketter til dækning af transportudgifter

FOAs udbetaling til dækning af transportomkostninger 

Her er de blanketter du - som tillidsvalgt - vil kunne få brug for i forbindelse med deltagelse i aktiviteter arrangeret af FOA Vendsyssel/forbundet.
Blanketter når du skal søge tjenestefrihed og/eller indberette fravær på arbejdsstedet.

Generelt for alle blanketterne er, at de skal påføres FOAs 10-cifrede aktivitets-/kursusnummer!

Overordnede regler for udbetalinger fra FOA Vendsyssel.

På indkaldelsen til aktiviteten/mødet skal fremgå, hvem der arrangerer aktiviteten/mødet, og hvad afdelingen dækker - daglønstabsdækning via akut-refusionsordningen og transportomkostninger. 

Alle udbetalinger sker efter gældende skatteregler!

FOA Vendsyssels udbetaling af transportgodtgørelse.

FOA Vendsyssel dækker transportomkostninger til de FOA-aktiviteter, som du deltager i. 

Som hovedregel dækkes transport med offentlige transportmidler - bus og tog, men vi er klar over, hvor vi er og accepterer derfor - i vid udstrækning - at der udbetales kilometerpenge efter statens takster.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at der - i videst muligt omfang - aftales samkørsel hvor det giver mening!

Regninger for kørsel med Taxa refunderes absolut ikke uden forudgående aftale med FOA Vendsyssel!

FOA forbundets regler for udbetaling af rejsegodtgørelse.

I forbundet er hovedreglen at der bruges offentlig transport og at anden form for transport - herunder fly og privat bil - kun kan bruges efter forudgående aftale med forbundet eller FOA Vendsyssel!


Udfyld elektronisk blanket

Al godtgørelse til transport til og fra kurser, møder og arrangementer hvortil FOA eller FOA Vendsyssel skal betale, vil blive udbetalt på baggrund af en elektronisk blanket, som du modtager og udfylder umiddelbart efter aktiviteten e afsluttet! Du vil modtage en mail med et link til blanketten når aktiviteten er afsluttet! 

Denne elektroniske blanket kan du også få via Mit FOA på foa.dk! 

FOA forbundet: udbetaler løbende på baggrund af de udfyldte blanketter!

FOA Vendsyssel: Blanketter, der er udfyldt og sendt senest den 15. i måneden, vil blive udbetalt til den 1. i den førstkommende måned. 

Blanketter til dækning af transportudgifter