Særligt til tillidsvalgte

Arbejdsmiljøloven

Læs om arbejdsmiljøloven og se videoen

I arbejdsmiljøloven finder man de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven omfatter pligter for såvel arbejdsgivere som arbejdstagere på arbejdsmiljøområdet.

Loven har karakter af en rammelov, hvilket betyder, at bestemmelserne om de materielle krav til arbejdsmiljøets sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold består i generelt affattede forsvarlighedsbestemmelser.

I medfør af arbejdsmiljøloven er der derfor udstedt en række bekendtgørelser, der skal tjene til at udfylde lovens generelle og brede forsvarlighedsbestemmelser.

Sikkert arbejdsmiljø
Formålet med arbejdsmiljøloven er dels at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, og dels at skabe grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Pligter og ansvar
I arbejdsmiljøloven er der en opregning af, hvem der har pligter og ansvar efter loven. Det er hovedsagelig arbejdsgiveren (virksomheden), der har pligter.

Hvis pligterne bliver tilsidesat, kan der blive pålagt et strafansvar efter arbejdsmiljølovens straffebestemmelser.

Arbejdsmiljøloven til download

AT-vejledning til download