Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Strategisk arbejdsmiljø - din rolle som tillidsvalgt

Strategi handler om langsigtet planlægning af, hvordan man når sit mål. Her kan du læse om, hvordan I når de arbejdsmiljømål, I sætter jer - både i MED og i den enkelte arbejdsmiljøgruppe. 

Arbejdsmiljøloven opdeler arbejdsmiljøarbejdet i strategisk arbejdsmiljøarbejde og operationelt arbejdsmiljøarbejde. Det strategiske arbejdsmiljøarbejde skal udføres i arbejdsmiljøudvalget, og det operationelle arbejdsmiljøarbejde skal laves i arbejdsmiljøgruppen.

Jeres lokale MED-aftale kan dog have en anden opdeling. Se mere om det længere nede i teksten.  

Selvom arbejdsmiljøgruppen ikke løser de strategiske arbejdsmiljøopgaver, skal gruppen dog stadig tænke og arbejde strategisk. Den metode kalder vi systematisk arbejdsmiljøarbejde. 

Strategiske og operationelle arbejdsmiljøopgaver 

Det operationelle niveau er typisk arbejdsmiljøgruppen, hvor beslutninger træffes i forhold til, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og konkret udføres i dagligdagen. 
Det strategiske niveau er MED, hvor beslutninger træffes i forhold til virksomhedens mål, strukturer og hovedaktiviteter.

For eksempel er det en strategisk opgave at opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion. Men det er en operationel opgave at kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion.

Vær opmærksom på, at alle lokale MED-aftaler indeholder en beskrivelse af, hvem eller hvilke niveauer, der skal udføre hvilke arbejdsmiljøopgaver. Det vil sige, at i jeres kommune kan der være en anden opdeling imellem de strategiske og de operationelle opgaver. Tjek derfor din lokale MED-aftale. 

En vigtig forudsætning for at lykkes med jeres strategiske arbejdsmiljøarbejde er et godt samarbejde mellem TR og AMR. 

AT-Bekendtgørelsens § 17 og § 18 er der en liste over opgaverne på henholdsvis det operationelle og det strategiske niveau

Det systematiske arbejdsmiljøarbejde

Systematisk arbejdsmiljøarbejde handler om: 

  • Hvordan I planlægger jeres arbejde, så I strukturerer jeres forebyggende indsats og derved så vidt muligt undgår arbejdsmiljøbelastninger 

  • Hvordan I løser jeres arbejdsmiljøproblemer på en måde, så I ikke kommer til at stå over for de samme problemer igen og igen. 

  • Hvordan I følger op på jeres arbejdsmiljøindsatser.


Et eksempel kan være i hjemmeplejen, hvor der er et trin ud til badeværelset. Her kan løsningen være, at der opsættes slisker omkring trinnet, at trinnet fjernes, eller at der bliver etableret en loftlift, så borgeren kan liftes hen over trinnet. 

En systematisk løsning vil sikre, at disse løsninger kommer i spil i alle hjem, så snart at behovet opstår, og sådan undgås de fleste belastninger. 

En ikke-systematisk løsning er, hvis flere medarbejdere i lang tid skal gå og døje med belastende arbejdsstillinger, før problemet bliver undersøgt og løst. Det vil sige, at hvert problem løses som et enkeltstående problem.

Et godt eksempel på systematisk arbejdsmiljøarbejde er APV-processen.
 

Systematik fra APV-proces

Systematikken fra APV-processen kan bruges på alle de risikofaktorer og arbejdsmiljøbelastninger, I støder på. Det handler kort sagt om, at I skal lave en grundig beskrivelse og analyse af jeres problemstilling, og I skal undersøge, hvordan I kan løse problemerne - både så det enkelte problem bliver løst på kort sigt, og at I forebygger, at et lignende problem sker igen. 

Derudover skal I sørge for at følge op på jeres problemløsning og undersøge, om jeres indsats rent faktisk har virket, og problemet er løst. 

Sådan håndterer I et arbejdsmiljøproblem i praksis 

Arbejdsmiljøgruppen og MED

For at sikre de effektive, langsigtede løsninger, og at jeres forebyggelsestiltag er effektive, skal arbejdsmiljøgruppen arbejde tæt sammen med nærmeste MED-udvalg.  

Et godt eksempel på det er samarbejdet omkring arbejdsulykker, hvor arbejdsmiljøgruppen har en tydelig operationel rolle, og hvor MED-udvalget har en tydelig strategisk opgave. Ingen af dem kan løse deres opgaver ordentligt uden samarbejde og videndeling. 

TR’s/AMR’s rolle og opgave i forhold til det systematiske og strategiske arbejdsmiljøarbejde 

  • AMR skal afdække risikofaktorer og arbejdsmiljøproblemer

  • AMR skal sørge for, at alle kolleger er orienteret om arbejdsmiljøgruppens arbejde

  • TR skal afdække arbejdsmiljøindholdet i de problemstillinger, som kollegerne kommer til TR med TR’s/AMR’s opgave i MED/SU/AMO

  • Sætte arbejdsmiljøproblemstillinger på dagsordenen i MED

  • Sørge for, at jeres vurderinger af mulige konsekvenser af arbejdsmiljø bliver taget til referat

  • Sørge for, at de problemstillinger, der ikke kan løses, bliver løftet til næste MED-niveau