$name

Overenskomsten for de næste 3 år i hus!

  
Natten til lørdag den 19. februar blev overenskomstparterne enige om de overordnede løn- og ansættelsesvilkår for dig og dine kolleger i de næste 3 år.

Resultatet omhandler de spørgsmål, som forhandles fælles for de ansatte i kommuner og amter. Du skal være opmærksom på, at Sundhedskartellet, herunder sygeplejerskerne, er ikke med i fællesskabet, men forhandler for sig selv.
 
Generelle lønstigninger på 5,64 procent skulle sikre reallønnen for alle. Hertil skal lægges andre forbedringer samt aftalte forbedringer, der er særskilt forhandlet af FOA.
 
Af den udsendte pressemeddelelse fra forbundet den 19. februar hedder det:
 
Hovedpunkterne er udover de aftalte lønstigninger:

Fastholdelse af reguleringsordningen, der sikrer at offentligt ansatte ikke sakker bagud i forhold til private, hvis lønningerne her stiger mere end ventet.
 • Indbetaling af pensionsbidrag til den del af barsels- eller adoptionsorloven, som afholdes på dagpenge.
 • Udligningsordning af arbejdsgivernes udgifter til barsel og adoption.
 • En løngaranti så medarbejdere, der omfattes af kommunalreformen, bevarer deres nettoløn i overenskomstperioden.
 • En fælleserklæring om job i forbindelse med kommunalreformen. Hensigten er, at personaletilpasninger skal ske ved naturlig afgang.
 • Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter.
 • Øget indsats mod stress.
 Udover ovenstående, så har social- og sundhedssektoren indgået aftale om forbedringer i forhold til SOSU-overenskomsten.
 
Vi er ikke helt sluppet af med Ny Løn. Den 1. januar 2007 er der 1,25% til lokal løndannelse med udmøntningsgaranti til vore faggrupper.
 
Det som du og dine kolleger har lagt mest vægt på som overenskomstkrav er grundløns- og slutlønsforbedringer. Her er bl.a. andet følgende aftalt:
 
 • Social- og sundhedshjælpere - ny grundløn 15 / sluttrin 22
 • Social- og sundhedsassistenter - ny grundløn 18 / sluttrin 24
 • Hjemmehjælpere, sygehjælpere og beskæftigelsesvejledere får lagt 1 løntrin på sluttrin. Tillæggene på sluttrin opretholdes uændret.
 
Alle grundlønsforbedringerne sker med fuld gennemslagskraft - alle stiger!
Det er endnu ikke aftalt, hvornår i overenskomstperioden forbedringerne i SOSU-overenskomsten træder i kraft.
 
Af andre væsentlige forbedringer vil jeg pege på:
 
Udbygning af minipensionen
 • Fuldt udbygget pensionsordning for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter
 • Nyt funktionstillæg til aften- og nattevagter i kommunerne.
 
Vi mangler nu at få arbejdstidsaftalen på plads, herunder de millioner der er afsat i Amterne og H:S i forhold til det ny funktionstillæg til aften- og nattevagt i kommunerne.
 
Når jeg ser på de overenskomstkrav, som du og dine kolleger var med til at formulere sidste sommer, så er der rigtig mange positive elementer i det foreliggende overenskomstresultat. Men nu skal vi lige have de sidste elementer med.
 
Vi skal nu drøfte resultatet med tillidsrepræsentanterne og bestyrelsen. Herefter vil l vi melde ud, hvad vi anbefaler, inden resultatet kommer til urafstemning i marts. Vi har meddelt tillidsrepræsentanterne, at fagforeningen meget gerne deltager i medlemsmøder på arbejdspladserne inden urafstemningen.
 
Efter overenskomstforhandlingerne i 2002 gav vi hinanden håndslag på, at vi i fællesskab skal have mange flere til at engagere sig i deres overenskomstforhold og ikke mindst deltage i urafstemningen.
 
Så derfor - Brug din stemme og få din kollega til at bruge sin stemme!
 
Følg med på www.foa.dk. og www.dkk.dk
 
 
Tilbage til marts 2005