$name

Gode råd til lovgiverne før strukturreformen

 
Inden sommerferien skal Folketinget vedtage en række love på det social- psykiatriske område, som skal udmønte strukturreformen. De får fire gode råd med på vejen.

Repræsentanter for en række brugerorganisationer, pårørendeforeninger og faglige organisationer havde et møde med politikere fra Københavns Amts Socialudvalg og Psykiatriudvalg. Formålet med mødet var at udveksle synspunkter på de fremsatte lovforslag på social- og psykiatriområdet, der skal udmønte strukturreformen. 
 
Af formand Palle Nielsen

Vi ønsker med denne udtalelse at gøre Folketingets Socialudvalg og Socialministeren opmærksom på en række problemer i de fremsatte lovforslag. Det gør vi for at sikre, at de love, Folketinget vedtager inden sommerferien, ikke medfører forringelser for borgeren, og at der fortsat findes og udvikles specialiserede tilbud til de svageste borgere.
Vi er bekymrede for:

- At borgernes adgang til tilbud, som er skræddersyet den enkeltes særlige behov ikke er fremtidssikret, fordi kommunerne ensidigt og vilkårligt kan overtage regionale tilbud. Vilkårlige overtagelser undergraver regionens mulighed for at være sikkerhedsnet for alle kommuner, og der er risiko for, at de specialiserede sociale tilbud forsvinder eller udvandes.

- At det samlede overblik over det specialiserede socialområde går tabt, og de faglige miljøer forsvinder, fordi ingen har det samlede ansvar for området.

- At den faglige kvalitet forringes, og at udviklingen går i stå, fordi regionen ikke selvstændigt må igangsætte nye initiativer, som ikke på forhånd er bestilt af kommunerne.

- At de økonomiske vilkår for reformen medfører, at de regionale sociale tilbud ikke er konkurrencedygtige og dermed risikerer at forsvinde. På psykiatriområdet medfører de økonomiske vilkår en risiko for flere og længere indlæggelser, fordi kommunerne ikke har incitament til at forebygge indlæggelser.

- Regionernes størrelse udgør et stort potentiale for, at der - ligesom på sundhedsområdet - på tværs af kommunerne kan udvikles tilbud, der er højt specialiserede, og hvor der kan skabes den nødvendige sammenhæng mellem de tilbud, borgeren modtager i hhv. sundhedsvæsenet og på socialområdet. Lovforslaget hindrer, at potentialet til fulde kan udnyttes.
 
For at sikre borgerne specialiserede tilbud også i fremtiden, har vi 4 ændringsforslag:
1. At kommunernes mulighed for at overtage regionale tilbud begrænses ved, at et flertal af kommuner skal være enige i en overtagelse, og at overtagelsen skal indgå i en samlet 4-årig plan for udviklingen og opgavefordelingen på det specialiserede socialområde.

2. At regionerne får et selvstændigt forsynings- og udviklingsansvar, der giver dem pligt til og mulighed for at sikre overblik over og udvikling af de specialiserede sociale tilbud.

3. At kommuner, regioner og øvrige udbydere på socialområdet får de samme vilkår for at drive tilbud, så regionernes priser kan konkurrere med de øvriges.

4. At der i loven fastlægges krav om formelle fora for brugerindflydelse og dialog med brugere og pårørende på regionalt niveau. 
 
Tilbage til maj 2005