$name

Voksenteam i Sundby Nord
 

Spaniensgade i Sundby Nord på Amager er hovedkvarteret for det tværfaglige voksenteam.
Team for voksne med særlige behov, er et af flere teams i lokalcentret.
To tredjedele af medarbejderne, her i blandt social- og sundhedshjælpere og assistenter, er udekørende, resten klarer opgaverne i lokalcentret.
  
Af Merete Astrup
 
Sundby Nord er et tæt befolket kvarter, kaldet Holmbladsgadekvarteret.
Voksenteamet tilbyder en tværfaglig helhedsorienteret indsats til de borgere, der har særlige behov. Derfor udgør teamet flere faggrupper, hvor social- og sundhedshjælpere og assistenter er en af dem.

Generelt er bydelen karakteriseret ved en overrepræsentation af unge, hvilket blandt andet hænger sammen med, at mange af hovedstadens kollegier er placeret i bydelen.

Et andet karakteristika er, at kvarteret har godt og vel 50 % flere andelsboliger end, og kun halvt så mange almennyttige boliger som det øvrige København.

Det er en bydel, der er præget af en vis nedslidning, men som er under forandring. Blandt andet med et kvarterløft og nogle boligsociale projekter. Det er en forandringsproces, der også berører og vedkommer medarbejderne i voksenteamet.
 
Større skel
Teamet hører under Familie- Arbejdsmarkedsforvaltningen (FAF) i Københavns Kommune.
Jens Flyvholm, er tillidsrepræsentant, og arbejder som boligrådgiver i teamet.
Han fortæller, at mange af andelsboligerne er tidligere kommunale ejendomme, der er solgt ud til andele. 

 - I andelsboligerne flytter der efterhånden ressourcestærke personer ind. Men der er stadig en del ressourcesvage, som fortsat bor til leje. Nogle af dem er psykisk syge, eller de har på anden måde vanskeligheder med at tilpasse sig. Det er de borgere, vi hjælper til rette. Og vi mærker, at tolerancen overfor dem er blevet mindre i takt med forandringerne.

I nogle bebyggelser er man meget social, men der er også bebyggelser, hvor man kører en hård linje. Hvor klagerne bliver til udsmidningssager og somme tider ender i byretten, siger boligrådgiveren.

Han forklarer, at det ikke er såre ukompliceret.
På den ene side skal der være plads til de utilpassede.

- Der er jo ikke andre ledige lejligheder til dem, der ikke havde mulighed for at købe en andel, da de kommunale ejendomme blev solgt ud.

På den anden side forstår Jens Flyvholm godt de mennesker, der har betalt 100.000 kr. for end andel, og bruger en masse penge på at modernisere den.
- Derfor prøver vi at hjælpe de svage til rette og tale deres sag, så alle kan være der, siger han.
De er to boligrådgivere i teamet.

De sager boligrådgiverne bliver inddraget i, er dem boligselskaberne/andelsforeningerne  ringer om.
- Så tager jeg ud og ser om, det er en klage over en psykisk syg beboere, eller om det er en psykisk syg, der klager. Det kan også være en flygtning, der ikke kan finde ud af at bo i bebyggelsen. Vi ser f.eks. klager over, at der ligger affald og flyder, fordi nedfaldsskakterne ikke bliver brugt, siger Jens Flyvholm.
 
Tværfaglighed og kontaktperson
Ca. 2,8 % af bydelens borgere regnes for psykisk syge i den smalle definition. I den lidt bredere definition, som omfatter mennesker der har nogle adfærdsvanskeligheder med at bo, så udgør teamets borgere omkring 9,8 % af befolkningen i kvarteret.

De voksne som teamet tager vare på er mellem 18 og 66 år. I alt ca. 800 borgere i Sundby Nord serviceres fra Voksenteamet.

 - Det er fortrinsvis social- og sundhedshjælpere og assistenter, der kører ud i hjemmene og sørger for, at borgeren kan fungerer boligen.

- Det er et job, hvor man skal være praktisk, god til at kommunikere og vide noget om sygdom og hygiejne. Social- og sundhedsuddannelserne er nærmest skræddersyet, til jobbene i et voksenteam, fordi de er så bredt funderet. Vi skal vide noget om medicin, penge, social og sygefaglige emner og alle former for praktiske opgaver, siger Jens Flyvholm.

Grund idéen i teamopbygningen er, at man via en kontaktperson er i tæt kontakt med den enkelte bruger samtidig med, at man trækker på de mange og forskelligartede specialer team medarbejderne hver især magter.

Udgangspunktet i den tværfaglige indsats er udfærdigelse af en social handleplan for de borgere, der har behov, og som ønsker den bedst mulige planlægning, kontinuitet og helhed i indsatsen. Kontaktpersonen er tovholder i forhold til den sociale handleplan.