$name

OK-05 - Nye muligheder! 

Mens overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked har været i gang den sidste måneds tid, så er forberedelserne til overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked (OK-05) i gang.

Erfaringerne fra 2002, specielt hvad angår arbejdstidsaftalerne, skal få alle til at engagere sig fuldt ud. Fuldt ud centralt i forbundet. Men også fuldt ud ude på arbejdspladserne. Samtidig giver et anderledes forhandlingsforløb nye muligheder.

Af formand Palle Nielsen
 
Overenskomstforhandlingerne er stort set vendt på hovedet. I forhandlingsfællesskabet KTO er det aftalt, at alle forbund i første omgang selvstændigt forhandler alle spørgsmål med arbejdsgiverne bortset fra generelle lønstigninger (realløn) og reguleringsordningen.

Det betyder, at der ikke bliver afsat puljer inden forhandlingerne går i gang. Det betyder samtidigt, at FOA begynder forhandlingerne i september måned. Forhandlinger som de 4 sektorer i første omgang fører hver for sig..
 
Vore egne forberedelser er begyndt. Bestyrelsen har nedsat et overenskomstudvalg, som skal føre fagforeningen gennem, de næste måneders forberedelsesarbejde samt følge op på forhandlingerne.
 
Udvalget har besluttet, at dele arbejdet op i 3 dele: De generelle overenskomstspørgsmål, de specielle (SOSU-overenskomsten/neurofysiologiassistentoverenskomsten/leder- og mellemlederoverenskomsten) og arbejdstidsaftalerne.
 
På det generelle vil Ny Løn blive det helt centrale spørgsmål, men tillidsrepræsentanternes vilkår ser jeg også som et af de væsentligste spørgsmål.
 
På det specielle vil faggruppernes begyndelsesløn og lønnen i det hele taget få den største opmærksomhed. Det viser de sidste års debat om, den lave status, pleje og omsorg har med store rekrutterings- og fastholdelsesproblemer.
 
Arbejdstidsaftalerne får nok en helt speciel behandling efter nogle katastrofe brølere i 2002. Det på trods, så har vi fået indgået fornuftige aftaler i kommunerne. På sygehusområdet må det konstateres, at arbejdsgiverne har udvist total mangel på forhandlingsvilje. Så forventningerne hos dig og dine kolleger er meget forståeligt ekstra store denne gang
 
I infoa vil vi sætte fokus på disse centrale overenskomstspørgsmål, i de kommende måneder. Jeg håber virkelig at du vil engagere dig i debatten, i dagligdagen på arbejdspladsen, i infoa og foa-bladet og på hjemmesiderne.
 
Jeg synes vi skal give hinanden hånd på, at engagementet holder hele vejen, således at stemmeprocenten til urafstemningen af det endelige overenskomstresultat bliver væsentligt højere end de ca. 30% i 2002.
 
Fagforeningens arbejdsplan ser således ud: 
  • Tillidsrepræsentanternes introduceres til OK-05 den 22. og 23. marts og den 1. april.
  • Forslag skal være fagforeningen i hænde senest den 24. maj.
  • Tillidsrepræsentanterne prioriterer kravene den 9. juni.
  • Kravene skal være forbundet i hænde den 15. juni
  • Forbundet drøfter fælles holdninger og prioriterer krav den 31. august.
  • Forhandlingerne starter den 8. september