$name

FOA i forandring 

Forbundet står overfor store forandringer og udfordringer i de kommende år.

I oktober måned afvikles ordinær kongres
Ekstraordinær strukturkongres i slutningen af 2005 / starten af 2006
Evt. fusion med Pædagogisk Medhjælper
Forbund (PMF)
Overenskomstfornyelse 1. april 2005


Af formand Palle Nielsen

Forandringerne og udfordringerne kommer i en tid, hvor vi må konstatere et vigende medlemstal og med deraf følgende økonomisk tilpasning. Kommende initiativer og beslutninger får også betydning for, hvordan vi skal udvikle fagforeningen på Godthåbsvej.
 
Der er ikke meget, der bliver helligt i den kommende tid. Heller ikke forbundets navn og logo. Der bliver set på, om forbundet skal have et navn, der signalerer, at vi ikke kun organiserer offentligt ansatte men også privat ansatte.
 
Jeg ser den kommende kongres som starten på en fornyelsesproces, der skal bringe medlemmerne tættere på deres fagforening. En proces, hvor vi får tydeliggjort, hvad medlemmerne kan forvente af deres kontingent. Tryghed og faglighed bliver hovedtemaerne i denne proces.

Samtidig med at vi får taget beslutning om basisydelser, så skal vi samtidig have afklaret og tydeliggjort, hvor opgaverne løses - i forbundet, i fagforeningen eller ude på arbejdspladserne.

Vi skal undgå dobbeltarbejde og vi skal sikre at de der skal løse opgaverne også er kvalificerede.
På Godthåbsvej har vi taget fat på denne udfordring. Vi har sat et kompetenceudviklingsprojekt i gang, således at vi sikrer os at vi bruger de samlede ressourcer bedst og mest optimalt i fremtiden. Vi må også forvente, at der bliver færre kontingentkroner at arbejde med i fremtiden.
 
Fagforeningen er repræsenteret på kongressen med 27 delegerede. Ifølge lovene er det bestyrelsen der fastsætter regler for fagforeningens repræsentation. Bestyrelsen har besluttet at de delegerede er fordelt således:
 
- Bestyrelsen
- 2 fællestillidsrepræsentanter fra Københavns Amt
- 2 fællestillidsrepræsentanter fra H:S
- 2 fællestillidsrepræsentanter fra primærkommunerne
- 2 fællestillidsrepræsentanter fra Københavns Kommune
- 1 fællestillidsrepræsentant fra Frederiksberg Kommune
 
Hovedbestyrelsen i forbundet har besluttet, at der skal afvikles strukturkongres i slutningen af 2005 eller i starten af 2006.

Det betyder, at vi ikke skal forvente de store ændringer i forbundslovene ved kongressen i oktober måned. Det er nu henlagt til strukturkongressen. Strukturkongressen vil først og fremmest tage afsæt i et nyt kommunalt og regionalt Danmarks kort.

Nye kommunale og regionale grænser vil få betydning for en fremtidig organisering lokalt i forbundet. Også i det storkøbenhavnske område.
 
I de seneste måneder har der været arbejdet med muligheder for en fusion mellem forbundet og PMF. I  PMF har der længe været arbejdet med forbundets fremtid, enten som selvstændigt forbund eller i fusion med andre forbund.

Jeg er ikke i tvivl om, at FOA og PMF er den rigtige løsning. Jeg tror, at en fusion vil være med til at sætte en ny dagsorden for sektorernes rolle og dermed faggrupperne, fagene og fagligheden.
 
FOA's hovedbestyrelse har givet grønt lys for at arbejde videre med planerne. Det er derfor nu op til PMF's hovedbestyrelse om de vil det samme. Der er enighed om, at en evt. fusion skal ske så hurtigt som muligt.
 
Midt i vores fælles arbejde med en ny fremtid, så skal vi have fornyet overenskomsterne. Det er vel lang tid siden, at der har været så stor opmærksomhed om forhandlingerne.
 
Det skyldes jo ikke mindst de uheldige omstændigheder vi oplevede omkring arbejdstidsaftalerne. Jeg håber at engagementet holder hele vejen frem til der skal stemmes om et resultat. Du vil løbende kunne følge slagets gang her i infoa.
 
Man kan jo næsten helt tabe pusten, men på Godthåbsvej tager vi udfordringerne op. Vi vil også en ny fremtid.