Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling

Kl. 17.00 - Indskrivning
kl. 17.15 - Spisning
kl. 18.00 - Ordinær generalforsamling

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-22-89-02
Tid: til
Sted: Filadelfia, Den store festsal,Kurvej 4, Dianalund
Målgruppe: Alle medlemmer af fagforeningen FOA Vestsjælland - kun erhvervsaktive har stemmeret.
Ledige pladser 34
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Stk. 4. Dagsorden
Afdelingens ledelse er ansvarlig for afdelingsgeneralforsamlingens praktiske gennemførelse, herunder mødeledelse, udarbejdelse af dagsorden og referat.

Afdelingens generalforsamling arbejder efter en forretningsorden, vedtaget af generalforsamlingen. Forslag hertil udarbejdes af afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen, sektorer og afdelingens tværgående udvalg udarbejder motiverede dagsordenspunkter til behandling på afdelingens generalforsamlinger.

På afdelingens ordinære generalforsamling, skal der mindst behandles følgende beslutningspunkter:

• Formalia, herunder berigtigelse af mødet (tidsfristers overholdelse), godkendelse af forretningsorden, valg af dirigent og referent, godkendelse af dagsorden.
• Beretning over afdelingens arbejde, siden sidste ordinære afdelingsgeneralforsamling.
• Faglige mål/målsætninger for den kommende periode.
• Regnskabsgodkendelse for sidst afsluttede regnskabsår.
• Indkomne forslag.
• Lønforhold for lønnede politisk valgte.
• Budget – herunder kontingentfastsættelse.
• Overordnet mødefastsættelse for det kommende år.
• Valg af/til politisk ledelse, revision, fanebærer.

Stk. 5. Tidsfrister

Afdelingens generalforsamlings dato for afholdelse varsles med 3 måneders frist ved opslag i afdelingens elektroniske nyhedsbrev, samt ved opslag på afdelingens hjemmeside.

Ved indvarslingen til afdelingens generalforsamling skal det oplyses, hvem der er på valg og om de, der besidder posterne, modtager genvalg. Samtidig oplyses der om 6-kalenderugers fristen for opstilling af kandidater til lønnede poster.

For medlemmerne af koordinationsudvalget skal det oplyses, hvilke hovedansvarsområder posten på det givne tidspunkt er omfattet af.

Afdelingens generalforsamling indkaldes med 4 kalenderugers varsel ved mail eller ved opslag i nyhedsbrev til samtlige medlemmer, samt ved opslag på afdelingens hjemmeside. Tid, sted og dagsorden og materialer vedlægges indkaldelsen.

Forslag til behandling på afdelingens generalforsamling, herunder kandidater til personvalg (lønnede poster), skal være afdelingsformanden i hænde senest 6 kalenderuger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan efterfølgende stilles af afdelingsbestyrelsen.

Dagsorden

1. Formalia 
a. Godkendelse af forretningsorden
b. Valg af dirigent og referent
c. Berigtigelse af mødet 
d. Godkendelse af dagsorden 

2. Beretning over afdelingens arbejde siden sidste ordinære afdelingsrepræsentantskabsmøde
Beretningen kan læses på www.foa.dk/sjaelland og den skriftlige beretning suppleres med en kort mundtlig beretning af afdelingsformanden.

3. Arbejdsgrundlag for den kommende periode 
Forslag til arbejdsgrundlag kan læses på www.foa.dk/sjaelland 

4. Regnskabsgodkendelse for regnskabsåret 2021 
Regnskabet for 2021 kan læses på www.foa.dk/sjaelland

5. Indkomne forslag 
Der foreligger 4 forslag fra Afdelingsbestyrelsen, som alle kan læses på www.foa.dk/sjaelland

6. Lønforhold for lønnede valgte i FOA Vestsjælland
Afdelingens lønudvalg indstiller.

7. Budget 2023 
Forslag til budget kan læses på www.foa.dk/sjaelland

8. Valg 
a. Lønnede valgte / Koordinationsudvalget. Udgår, da valgperioden først udløber i 2023, og der ikke er nogen på valg.
b. Afdelingsbestyrelsen 
c. Kongresdelegerede
d. Statsregistreret revision
e. Bilagskontrollant
f. Bilagskontrollant-suppleant 
g. Fanebærer 
Hvem der er på valg kan ses på www.foa.dk/sjaelland. Man kan meddele sit kandidatur til afdelingsformanden, senest 6 uger før repræsentantskabets afholdelse.
9. Overordnet mødefastsættelse for det kommende år 
a. Afholdelse af ordinær afdelingsgeneralforsamling i 2023
b. Afdelingsbestyrelsen indstiller, at der afholdes ordinært afdelingsgeneralforsamling torsdag den 30. november 2023. 

10. Orientering og afslutning

 Dokumenter til Generalforsamlingen


Berigtigelse for varsling af ordinær afdelingsgeneralforsamling
  • 26.01.22 Indsat på hjemmesiden
  • 26.01.22 Udsendt med nyhedsbrev
  • 04.10.22 Dagsorden indsat på hjemmesiden
  • 04.10.22 Dokumenter indsat på hjemmesiden