Medlemsforum - PenSams nye medlemsdemokrati

Skal du være bindeled mellem dine kolleger og PenSam?

PenSam skaber et nyt Medlemsforum, der bliver en integreret del af PenSams virke og er dermed vigtig for udviklingen af PenSam som et medlemsorienteret og konkurrencedygtigt arbejdsmarkedspensionsselskab for FOA-faggrupperne. Medlemsforum har indflydelse på beslutninger om pension i overensstemmelse med ”Aftale om pension”, der er indgået mellem overenskomstparterne og tiltrådt af PenSam.

Medlemsforum er et bindeled mellem medlemmerne og PenSam og har derfor en central rolle i at bære vigtig viden fra deres og kollegernes hverdag og arbejdsliv ind i PenSam. Samtidigt agerer Medlemsforum som ambassadører og bidrager til at udbrede kendskabet til PenSams tilbud og pension generelt.

Bidragsaktive medlemmer har ret til at stille op og stemme til Medlemsforum. Ved bidragsaktive medlemmer forstås medlemmer, der indbetaler bidrag til en arbejdsmarkedspensionsordning i PenSam Pension enten ved arbejdsgiverindbetalte bidrag, ved selvindbetaling til fortsættelsesforsikring, eller som er omfattet af opretholdt dækning (12 måneder efter lønophør).

 

Medlemsforum består af i alt 74 medlemmer, hvoraf 34 medlemmer vælges blandt bidragsaktive medlemmer med sektortilknytning til FOA på nedenstående vis:

Social- og Sundhedssektor: 10 medlemmer (2 fra hver region) og 1 udpeget af sektoren.

Pædagogisk Sektor: 10 medlemmer (2 fra hver region) og 1 udpeget af sektoren.

Kost- og Servicesektor: 5 medlemmer (1 fra hver region) og 1 udpeget af sektoren

Teknik- og Servicesektor: 5 medlemmer (1 fra hver region) og 1 udpeget af sektoren.

40 medlemmer vælges blandt bidragsaktive medlemmer ved frit valg på tværs af regioner og de faglige sektorer i FOA. Kandidater, der ikke opnår valg til medlemsforum, er automatisk valgt som suppleanter.

 

Arbejdet i Medlemsforum er ikke sektorinddelt. Der er tale om ét samlet Medlemsforum

 

Opstilling til Medlemsforum

Alle bidragsaktive medlemmer modtager brev med nærmere oplysninger om opstilling til Medlemsforum.

Opstillingsperioden er fra 4.- 22. september 2023.

 

Valg til Medlemsforum

Alle bidragsaktive medlemmer modtager post i deres e-Boks om muligheden for at stemme på en kandidat.

Valgperioden er fra 2. – 29. oktober 2023.

 

Valgresultat

Kort efter valget modtager alle opstillede kandidater besked om, hvorvidt de er valgt til Medlemsforum eller er valgt som suppleant. Offentliggørelsen af det samlede Medlemsforum sker til årsmødet i forbrugergrupperne den 14. november 2023.

 

Du kan finde flere oplysninger om valget her: www.pensam.dk/valg