Nyt fra A-kassen april 2022

Du kan læse om skærpelse af reglerne om rådighed og udbetaling af feriepenge, når du er efterlønner

Skærpelse af reglerne om rådighed

Der blev indgået en trepartsaftale i oktober 2021 om mangel på arbejdskraft. Aftaleparterne er enige om, at den enkelte ledige har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og om at skærpe rådighedsreglerne med følgende initiativer:


Sanktion for ledige dagpengemodtagere, der ikke søger arbejde i en måned:

Dagpengemodtagere indkaldes hurtigst muligt til en rådighedssamtale og får en sanktion på 3 ugers modregning i dagpengene, hvis de ikke har levet op til rådighedsreglerne og søgt job i en hel kalendermåned. Den nye sanktion er midlertidig og vil gælde i 2022 og 2023.


Hurtigere konsekvens ved manglende jobsøgning
Den gældende frist på højst 3 måneder til at dokumentere jobsøgning, som a-kassen skal give en dagpengemodtager, hvis der opstår tvivl om dagpengemodtageres fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet, skærpes midlertidigt til højst 2 måneder.

 

Der bliver sendt brev ud til alle ledige, om reglerne i starten af april måned.


Udbetaling af feriepenge når du er efterlønner

Du skal huske at kontakte a-kassen, inden du ønsker at afholde din ferie. Så kan a-kassen registrere perioden, så der ikke udbetales efterløn samtidig.

Feriekonto på www.borger.dk videregiver oplysninger til a-kasser om ferieudbetaling, men da det først bliver indberettet bagud, er det vigtigt, at du melder din ferie i tide til a-kassen.

Hvis du får udbetalt feriegodtgørelse uden at afholde ferie (f.eks.restferie ved ferieårets slutning), skal denne også modregnes i efterlønnen.

Husk også at påføre ferieperioden på ½-års erklæringen, hvis du har afholdt ferie indenfor det sidste halve år.