Inge Rasmussen og Lotte Helbo Kristiansen
Lotte Helbo Kristiansen blev valgt som ny sektorformand - afgående sektorformand Inge Rasmussen bliver på posten indtil september.

Årsmøde med goddag og farvel

Havde du ikke mulighed for at deltage i Social- og sundhedssektorens årsmøde den 15. marts 2022, kan du her bl.a. læse om hvem der i fremtiden skal repræsentere dig i FOA og hvad sektoren skal arbejde med i det kommende år.

Endelig oprandt dagen, hvor vi i social og sundhedssektoren FOA Randers igen kunne afholde vores årsmøde med fysisk fremmøde.
Årsmødet blev afholdt i Cepheus Park Randers.

Der var mødt 120 stemmeberettigede medlemmer op, som blev godt bespist inden årsmødet start, og det var tydeligt, at alle nød, at vi igen kunne være fysisk sammen.

Formand for social og sundhedssektoren Inge Rasmussen bød velkommen og overgav derefter årsmødet til dirigenten, som kunne konstaterede, at alle regler i forhold til afholdelse af årsmøde var blevet overholdt.

Inge Rasmussen på talerstolen årsmøde 2022

Herefter aflagde Inge Rasmussen sektorbestyrelsens beretning, hvor følgende emner blev behandlet:

Covid 19 har i det forgangen år fortsat medvirket til et stort arbejdspres indenfor vores fagområde.
FOA Randers har indgået aftaler om frivillig ekstra arbejde på flere arbejdspladser.
De sidste to år med pandemien har lært vores elever at være omstillingsparate, og de er også blevet eksperter i hygiejne.

Inge Rasmussen påpegede, at der er mange af FOA medlemmer, der inden for kort tid forlader arbejdsmarked pga. af alder. Vi kommer derfor til at mangle kollegaer. Der øges lidt på antallet af hjælper og assistent elever. Inge Rasmussen opfordrer os alle til at sprede budskabet om, at vi har verdens bedste job til vore naboer og unge vi møder.
Samtidig er alt for få er på fuld tid, så der er brug for, at stillingerne bliver slået op til fuldtidsstillinger.

Sektorbestyrelsen indstillede til, at der arbejdes videre med de indsatsområder, der blev besluttet på årsmødet 2021
• Fastholdelse af kollegaer
• Flere på fuld tid
• Rekruttering af elever
• Kompetenceudvikling
• Medlemshvervning

I det forgangne år er der bl.a. afviklet TR konference, hvor emnet var forråelse og en fælles biografaften, hvor vi havde lejet Nordisk bio i Randers, og hvor 150 medlemmer sammen så filmen The Father.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Valg i sektoren
Sektoren skulle have ny formand, da Inge Rasmussen forlader arbejdsmarked med udgangen af august 2022. Desuden skulle der vælges ny faglig sekretær.

Da fristen for opstilling udløb, var den nuværende næstformand Lotte Helbo Kristiansen eneste kandidat til formandsposten.
Derfor var der også indkaldt til ekstraordinært valg af sektornæstformand.

Lotte Helbo Kristensen blev altså valgt som formand uden modkandidater og takkende for valget og for den opbakning, medlemmerne har givet hende. Hun vil sammen med sektoren arbejde videre med de nye tiltag, der løbende er behov for i afdelingen.

Valgt af sektornæstformand
Pernille Parby og Mette Thusgaard stillede op til sektornæstformandsposten.
Med et flertal blev Mette Thusgaard valgt som den kommende sektornæstformand.
Mette takkede for valget og den tillid, der var vist hende. Mette tiltræder sin nye post, når Inge fratræder til september.

Valg til faglige sekretær.
Der var 3 kandidater opstillet. Mette Neergaard, Kasper Soelberg Kogstad og Anita Lindgreen
Mette Neergaard valgt, og hun takkede for valget og den tillid, der var vist hende. Mette tiltræder sin nye post så hurtigt som muligt.

Afsked med Inge Rasmussen
Efter valgene til sektoren blev årsmødet suspenderet.
Lotte Helbo Kristensen holdt en tale til Inge Rasmussen i forhold til hendes utallige bedrifter igennem 25 år som sektorformand.

Der skal lyde tak til Inge Rasmussen for det store arbejde, hun har gjort gennem alle årene. Hendes arbejdsomhed og vedholdenhed har gjort en stor forskel for mange af os i FOA Randers.
Der blev opfordret til, at man skrev i mindebogen, og hvis man ikke kunne nå det denne aften, kan man henvende sig i afdelingen.
Inge Rasmussen takkede for de fine ord, og tilliden gennem de 25 år, hun har været sektorformand i Social- og sundhedssektoren.

Det ordinære sektorårsmøde blev derefter genoptaget.
Der var nu valgt til sektorbestyrelsen, hvor alle poster blev besat.

Sektorbestyrelsen Social- og sundhedssektoren 2022

Inge Rasmussen ønskede den nye bestyrelse tillykke med valget.

Sektorårsmødet sluttede af med fællessangen ” Forårsdag”