$name

UdliciteringVores mål er at opnå:


Ingen udbud /udlicitering af medlemmernes arbejdspladser finder sted.

Hvis udbud alligevel finder sted: Medlemmerne er sikret "lige konkurrencevilkår". Herunder at der er skabt et effek­tivt værn mod arbejdsmiljømæssige samt ansættelses- og indtjenings-mæs­sige forringelser.

Der udarbejdes "eget bud", og med­lemmerne får sammen med FOA/KLS ind­flydelse på ud­arbejdelsen af eget bud.

Der stilles den fornødne kvalificerede konsulentbistand til rådighed for udarbej­delsen af eget bud i alle arbejdsgiverområder. Specielt i områder hvor der ikke er en ledelse, som på kvalifi­ceret vis kan varetage opgaven, eller hvor ledelsen af tidsmæssige årsager ikke kan nå at udarbejde eget bud.
Om nødvendigt - er der åbnet mulighed for, at en anden kommunal eller amts­kommunal virk­somhed afgiver tilbud.

Inden udbud finder sted, er der opnået enighed om, at alle tilbudsgivere skal oplyse time­for­brug til opgavernes udførelse - og at oplysningerne om timefor­brug med tilhørende pri­ser bliver offentligt tilgænge­lige ef­ter beslutning om valg af tilbud /tilbudsgiver.

Hvis udlicitering alligevel finder sted:Efter udlicitering foregår eventuelle personalereduktioner ved "naturlig afgang".
Alternativt sker personalereduktioner ved tilbud om fratræ­delses­godt­gørelse og/eller omsko­ling og overførsel til andet arbejde hos den tidligere arbejdsgiver.

FOA/KLS får efter udlicitering uhindret mulighed for at konstatere, om udbuds­vilkår, indgåede aftaler og gældende lovgivning - herunder Arbejdsmiljøloven, love om virksom­heds­over­dra­gelse og udbyderansvar osv. - overholdes.

Det vil vi fordi:FOA/KLS skal arbejde aktivt for at mod­virke og forhindre udbud og udlicitering af med­lem­mer­nes arbejds­pladser, fordi udli­ci­teringer altid har indebåret forringelser i medlemmernes løn-, ansæt­tel­ses- og arbejdsvil­kår, her­under et for­ringet fysisk og psy­kisk arbejds­miljø.

FOA/KLS skal konstant være ajour med både den private og offentlige rengørings­sektors markedspriser og konkurrencevilkår hor at kunne bekæmpe og forhindre udlicitering samt øve indflydelse på udarbejdelsen af eget bud,

Det vil vi gøre: • FOA/KLS skal afsætte ressourcer til og tage initiativ til at støtte og indgå i projekter m.v., der ta­ger sigte på at skabe alternativer til udlicitering.
 • FOA/KLS skal løbende forsøge at påvirke den politiske debat om udbud og udlicitering i de landsdækkende medier.
 • På samme måde skal FOA/KLS forsøge at påvirke den lokalpolitiske debat i de geografi­ske overens­komst­områder via borgmester- og politikermøder samt via indlæg i lo­kal­aviser.
 • Hvert år, eller når der er opstået et akut behov, skal der til landsdækkende og lokale me­dier udarbejdes indlæg, kronik­ker, læserbreve o.lign., som afspejler FOA /KLS's politiske holdninger til udbud og udlicite­ring.
 • Alle tillidsvalgte skal motiveres og uddannes til at deltage i den politiske medie­debat.
 • I alle FOA/KLS's arbejdsgiverområder skal der udbygges et politiske kontaktnet, så vi altid er orienteret om nye politiske initiativer, herunder planer om udbud og udlicitering.
 • I alle udbuds- og udliciteringstruede arbejdsgiverområder skal der være udarbejdet ud­buds­politikker, ifølge hvilke det fremgår, at der stilles skærpede krav til arbejds­miljø, over­ens­komstfastholdelse osv.

Vi er på vej til at nå vores mål når:Afhængigt af i hvor stort omfang det lykkes at forhindre udbud og udlicitering, skal den poli­tiske succes i prioriteret rækkefølge måles på .

Første prioritet  (intet udbud /ingen udlicitering)

 • at gennemsnitligt 15 tillidsvalgte hvert år er blevet uddannet til at deltage i den politiske mediedebat.
 • at ingen udbud eller udliciteringer har fundet sted i FOA/KLS's arbejds­giver­områder.

Anden prioritet  (alligevel udbud)

 • at intet udbud kommer som en overraskelse for FOA/KLS.
 • at ingen udbudspolitikker, der åbner op for dumping på løn, ansættelsesvilkår og ar­bejdsmiljø, forekommer i FOA/KLS's arbedsgiverområder, herunder at der i udbudspolitik­kerne er opstillet: a)  krav om videreførsel af den offentlige overenskomst. b)  tilsagn om rimelige fratrædelses- og uddannelsesordninger. c)  skærpede krav til arbejdsmiljøet.
 • at 45 tillidsrepræsentanter inden 2004 er blevet uddannet til at indgå i udarbej­delsen af eget bud.
 • at med­lemmerne får indflydelse i hele udbuds­processen, når udbud er besluttet. Herunder får tillids- og medarbejderrepræsentanter mulig­hed for at deltage i udar­bejdelsen af eget bud, og har samtidig tilsagn om at kunne ind­drage FOA/KLS i det fornødne omfang.
 • at der til udarbejdelserne af eget bud stilles ekstern kon­sulentbistand til rådighed i det nødvendige omfang. 
 • at der før udarbejdelsen af tilbud og eget bud altid foreligger en præcis beskri­velse af den fremtidige opgaveløsning, herunder omfang og kvalitet af alle ren­gørings- samt køkken- og serviceopgaver osv.
 • at medlemmerne i alle udbud har haft afgørende indflydelse på, hvor "højt" man er gået med hensyn til effektivitet og arbejdstempo osv. i eget bud.
 • at tillids- og medarbejderrepræsentanterne og FOA/KLS altid får mulighed for at øve indflydelse på tilbuddene i situationer, hvor en anden kommunal eller amts­kom­munal virk­somhed har afgivet tilbud.
 • at i hovedparten af alle udbud har eget bud (eller tilbud fra anden kommunal /amtskom­munal virk­somhed) vundet udbuddet.

Tredje prioritet  (alligevel udlicitering)

 • at med­lemmerne opnår de bedst mulige overdragelsesvilkår, når udlicite­ring alli­gevel er besluttet.
 • at tilbageværende medlemmer er sikret samme løn- og ansættelsesvilkår i hele udlicite­ringsperioden, inklusiv en eventuel forlænget udliciteringsperiode ("option").
 • at efterfølgende personale­reduktioner foregår ved naturlig afgang - supple­ret med tilbud om fratrædelses­godtgørelser og mulighed for omskoling, uddan­nelse osv. 
 • at FOA/KLS er garanteret mulighed for systematisk opfølgning af udliciteringer­nes konse­kvenser, herunder deres betydning for og indvirkning på: - medlemmer­nes fysiske og psykiske arbejdsmiljø - medlemmer­nes videre beskæftigelsessituation og deres eventuelle udstødning fra arbejdsmarkedet.
 • at FOA/KLS har deltaget i alle personale- og virksomhedsoverdragelses-møder med én eller flere politiske repræsentanter.