Social- og sundhedssektorens Generalforsamling 2016

Onsdag den 13. april 2016

Dagsorden

 1. Velkomst

 2. Valg af dirigent

 3. Valg af referent

  4.Godkendelse af forretningsorden

  5.  Valg af stemmeudvalg

  6. Godkendelse af dagsorden

  7. Sektorens beretning og fremadrettet arbejde

  8 Indkomne forslag

  A. Bestyrelsens forslag til lovændringer

  9. Personvalg til bestyrelsen.

  Valg af næstformand

  Sanne Johansen genopstiller, ingen modkandidater

  Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 4 år

  Regionen:

  Sus Bendtsen (24.11.15)

  Vinnie Andersen (01.03.16)

  Mette Jensen( 29.03.16)

  Frederikssund:

  Jette Bøgh Eriksen stiller op (06.04.16)

  Egedal:

  Ingen forslag indkommet

  Valg af 1.ordinært medlem privat området (hvis lovændring vedtages):

   

  Valg af ordinært bestyrelsesmedlem for 2 år

  Halsnæs:

   

   

   

  Såfremt lovændringerne er vedtaget.

  Valg af 5 suppleanter til sektorbestyrelsen for 2 år.

  Regionen:

  Frederikssund:

  Egedal:

  Halsnæs:

  Private område:

   

  Valg af 2 elevrepræsentanter for 2 år:

  1.

  2.           

  Ingen forslag indkommet.

   

  Valg af afdelings bestyrelses medlem for rest periode på 2 år

  Lone Olsen stiller op. (21.03.16)

  Ingen mod kandidater.

  Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 2 år

  Vivi Madsen stiller op som 1. suppleant (30.03.16)

  Jette Bøgh Eriksen kandidat (06.04.16)

   

  10. Eventuelt.

 

På sektorbestyrelsens vegne

Irene M. Buus
sektorformand

Bilag:

Forretningsorden 

Sektorlovene

Forslag til lovændringer