Generalforsamling 2016 i Assistentklubben

Generalforsamling onsdag den 22. november 2017 

DAGSORDEN:

• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Fastsættelse af forretningsorden
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning over klubbens virke i den forløbne periode v/ klubformand
• Regnskab ved kassereren
• Fastsættelse af kontingent
• Budget
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen
• Åbent punkt
• Afslutning

se referatet fra generalforsamlingen den 22. november 2017