Lockout på skoleområdet

Hvordan skal du som pædagogmedhjælper på skoleområdet forholde dig under en lockout af lærerne?

Hvem er omfattet af lockout?
KL har varslet lockout af alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen, ungdomsskolen og sprogcentre.

OBS: Er du elev på en SOSU skole, hvor lærerne rammes af lockout - læs mere her

Hvornår kan lockouten træde i kraft?
Lockouten kan tidligst træde i kraft den 1. april 2013. Da forhandlingerne er brudt sammen, videreføres forhandlingerne nu i Forligsinstitutionen. Her har Forligsmanden mulighed for at udsætte konflikten.

Hvilket arbejde er omfattet af lockouten?
Det arbejde, der skulle have været udført af de lærere, der er lockoutet, er konfliktramt arbejde og skal ikke udføres af andre.

Hvilket arbejde skal FOAs medlemmer udføre under en lockout mod lærerne?
FOAs medlemmer skal forholde sig neutrale under en lockout og må ikke påtage sig andet og mere arbejde, end hvad de sædvanligt har beskæftiget sig med, ligesom sædvanligt arbejdstempo skal opretholdes.

Dette betyder eksempelvis, at en pædagogmedhjælper i SFO’en ikke kan sættes til at passe de børn, som de lockoutede lærere skulle have undervist i skolen. Der kan i SFO’en alene passes de børn, der er indmeldt i SFO’en og pasning kan alene ske inden for SFO’ens normale åbningstid.

En pædagogmedhjælper/undervisningsassistent, der arbejder i skolen, og som normalt deltager i undervisningssituationen sammen med en lærer, skal ikke overtage ansvaret for klassen alene, men skal varetage sine sædvanlige opgaver, hvis eksempelvis undervisningen varetages af en tjenestemandsansat lærer. Hvis der ingen lærer er, kan FOAs medlemmer ikke pålægges at gennemføre undervisning for børnene. Undervisningen er konfliktramt arbejde.

Pålægges en pædagogmedhjælper at føre tilsyn med klassen, når undervisningen i forbindelse med en lockout er aflyst, er det forbundets opfattelse, at der alene kan pålægges pædagogmedhjælperen at føre tilsyn med et reduceret antal elever.

Kan FOAs medlemmer blive sendt hjem, varsles afspadsering eller ferie? 
Hvis hjemsendelse af FOAs medlemmer kommer på tale på grund af lockouten, kan det som udgangspunkt kun ske med fuld løn. Hvis et FOA medlem har overskydende timer på sin afspadseringskonto kan arbejdsgiver med respekt for overenskomstens varslingsregler pålægge medlemmet at afspadsere disse timer. Arbejdsgiver kan ikke uvarslet pålægge FOAs medlemmer at afholde tilgodehavende ferie. Afholdelse af restferie skal varsles med minimum en måned. Afholdelse af hovedferie skal varsles i overensstemmelse med ferieaftalens bestemmelser med minimum tre måneders varsel.

Kan FOA medlemmer blive flyttet til andet arbejdssted?
Det er sandsynligt, at det kan forekommer, at arbejdsgiver måtte ønske at tjenestestedet ændres midlertidigt. F.eks. vil arbejdsgiver kunne pålægge FOAs medlemmer at udføre deres arbejde på en anden institution end normalt. Forudsætningen er fortsat, at der er tale om vedkommende sædvanlige arbejdsopgaver i sædvanligt omfang. Man kan som nævnt ikke pålægges at udføre det arbejde, som de lockoutede lærere skulle have udført.

Hvad gør man, hvis der er uenigheder med arbejdsgiver der vedrører lockouten?
Hvis der er en tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant på området, bør han/hun straks inddrages. Hvis uenigheden fortsat består efter drøftelse mellem den lokale leder og TR, bør lokalafdelingen inddrages. Hvis lokalafdelingen ikke kan opnå enighed kan afdeling inddrage forbundet.

Spørgsmål til lockouten
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din lokale FOA afdeling.

Mere materiale
I boxen til højre, kan du hente en mere udførlig beskrivelse af de oftest stillede spørgsmål.