Lockout af lærere på SOSU skolerne

Hvordan skal du som elev på en af FOA´s uddannelser forholde dig?

Indledning
FOAs elever bliver ikke direkte omfattet af lærernes konflikt, men de kan blive indirekte involveret, hvis lærerne lockoutes.

OBS: Er du ikke elev men ansat som pædagogmedhjælper på en skole/i en SFO kan du læse mere her

Elever i skoleperioder
Elever, der er i skole, risikerer, at den planlagte undervisning ikke kan gennemføres, fordi lærerne er lockoutet. Det er i første omgang skolen, der vurderer, hvad der skal ske.

Skolen kan vurdere, at undervisningen fortsætter som planlagt og varetages af lærere, der ikke er lockoutet. Eller de kan henvise eleverne til selvstudium i en kortere periode eller f.eks. i forbindelse med en større skriftlig opgave. Skolen skal sikre sig, at eleverne når de fastlagte mål for skoleperioden, og at de har adgang til den nødvendige hjælp og vejledning undervejs.

Skolen kan også vurdere, at det ikke er muligt at fortsætte skoleperioden som planlagt. I så tilfælde kan eleven enten hjemsendes eller uddannelsesforløbet kan omlægges, så eleven sendes i praktik i stedet. Hvis eleven sendes i praktik, skal det ske i samråd med arbejdsgiveren. Det forudsætter, at der laves en ny uddannelsesplan og eventuelt en revideret uddannelsesaftale.

Hvis skolen beslutter, at eleverne sendes hjem, skal eleverne kontakte arbejdsgiveren, hvis der ikke allerede er lavet aftaler inden. Arbejdsgiver beslutter da, hvad eleven skal foretage sig, indtil uddannelsen kan fortsættes.
Hvis eleven sendes hjem, skal han/hun have sin sædvanlige elevløn, og der skal tages stilling til, hvilken betydning det har for uddannelsesplanen.

Hvis eleven sendes ud på en arbejdsplads, er det vigtigt at vurdere hvilken rolle, eleven har. Hvis eleven er i praktik, skal der gives den nødvendige vejledning (se ovenfor), og uddannelsesplan/-aftale skal revideres. Hvis eleven indgår som almindelig arbejdskraft, bør uddannelsesaftalen sættes på pause i perioden, og eleven skal have overenskomstmæssig løn. Det er frivilligt for eleven, om de ønsker at indgå en sådan aftale. Endelig er der den mulighed, at eleven blot er på arbejdspladsen som ”observatør”. Her er det afgørende, at holde øje med, at de ikke kommer til at indgå som almindelig arbejdskraft alligevel.

Hvis der er tale om elever i grundforløb, der ikke har ansættelsesaftale med en arbejdsgiver, kan skolen hjemsende disse, indtil konflikten ophører.

Elever i praktikperioder
Elever, der er i praktik, bliver ikke umiddelbart berørt af konflikten på skolerne. Nogle kunne få den idé, at praktikvejlederne på arbejdspladserne kan undervise elever, der ellers var i en skoleperiode, i den fornødne teori. Det er forbundets opfattelse, at praktikvejlederne alene skal yde eleverne den sædvanlige praktikvejledning. Teoretisk undervisning, der gives som erstatning for manglende undervisning på skolen, vil være konfliktramt arbejde, som praktikvejlederne ikke skal påtage sig.

Elever, der skal til eksamen
Elever, der skal til eksamen mens en konflikt står på, rammes af konflikten, hvis skolen vurderer, at eksamen ikke kan gennemføres. Skolen beslutter i samråd med arbejdsgiverne, hvad eleverne skal foretage sig, mens konflikten står på (se ovenfor). Eksamen vil derefter blive gennemført så hurtigt som muligt efter konflikten er stoppet.

For elever, der skal videre til andre uddannelser, hvor den beståede eksamen er et adgangskrav, vil formentlig kunne få dispensation fra adgangskravet i første omgang på betingelse af, at de består eksamen så snart det er muligt. Det er Undervisningsministeriet og skolerne, der beslutter dette. Afdelingerne bør derfor tage kontakt til skolerne for at afdække, hvilke muligheder, der er, hvis der er elever, der kan komme i klemme.

Løn og VEU-godtgørelse
Elever, der fortsætter i skole, henvises til selvstudium, sendes ud i omlagt praktik eller helt hjemsendes, skal have deres sædvanlige elevløn. Elever, der bruges som almindelig arbejdskraft, skal have overenskomstmæssig løn, mens uddannelsesaftalen er suspenderet.
For elever, der får VEU-godtgørelse, er der forskellige scenarier, som er beskrevet i a-kassens lovinformation. Denne lovinformation findes som bilag til dokumentet, som du kan downloade i boxen til højre.

Ferie
Den ferie, der allerede er planlagt i uddannelsesplanerne, opretholdes. Alt andet kræver en aftale mellem elev og arbejdsgiver/skole. Eleverne kan ikke pålægges at holde ferie med kortere varsler end dem, der er angivet i ferieaftalen (3 måneder for hovedferie og 1 måned for restferie).

Når konflikten er slut
Når konflikten er slut, skal skolerne genoptage undervisningen og afholde de eksamener, der eventuelt er blevet udskudt. Afdelingerne bør aftale med skoler og arbejdsgivere, hvordan de enkelte elevers uddannelsesplaner genoptages, når sluttidspunktet for konflikten kendes.

Spørgsmål til lockouten
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din lokale FOA afdeling.

Download materiale
I boxen til højre, kan du hente en mere udførlig beskrivelse af de oftest stillede spørgsmål.

Se også
Nogle skoler har lavet online opdatering målrettet deres elever. Se eksempelvis SOSU Nords lockout information