Sådan rammer lockouten FOA Århus medlemmer

Alt kommunalt social- og sundhedspersonale er undtaget fra de offentlige arbejdsgiveres lockout, der ellers rammer bredt blandt FOA Århus medlemmer.

Det står nu klart, hvordan FOA Århus medlemmer bliver ramt af de offentlige arbejdsgiveres lockout, som tidligst kan begynde 10. april. Arbejdsgivernes lockout betyder, at de berørte medlemmer ikke får løn og er lukket ude fra deres arbejdspladser.

Det er på det pædagogiske område, at lockouten påvirker flest medlemmer, da Kommunernes Landsforenings, KL’s lockout lukker daginstitutioner, SFO’er og dagpleje.

Institutioner og andre tilbud til udsatte og handicappede børn og voksne er dog undtaget fra konflikten. Heller ikke regionerne har udtaget nogle af deres institutioner og tilbud af denne type til lockout.

KL’s lockoutvarsel omfatter ikke ældre- og social- og sundhedsområdet.

KL har ikke sendt et lockoutvarsel til FOAs social- og sundhedssektor, hvilket betyder, at lockouten ikke omfatter medlemmer, der arbejder på social- og sundhedssektorens kommunale overenskomster.

På Kost- og servicesektorens område følger lockoutvarslerne samme billede. Lockouten rammer således husassistenter – men ikke kantineledere - der laver mad i daginstitutioner og skoler.  Lockouten omfatter ikke medlemmer, der laver mad på og til plejeboliger og institutioner og tilbud til udsatte, handicappede og psykisk syge.

Også på Teknik- og servicesektorens område følger lockoutvarslet mønstret, hvilket betyder, at teknisk servicepersonalet på daginstitutions- og skoleområdet er omfattet af lockout, mens teknisk servicepersonalet ved plejeboliger og plejecentre ikke er omfattet. KL har også undtaget meget transport og beredskaber, og det betyder, at Aarhus Sporvejes driftsassistenter, og FOA Århus medlemmer på Samsø- og Tunøfærgerne og ved Østjyllands Brandvæsen ikke bliver lockoutet. KL’s lockout rammer ellers bredt på sektorens område – eksempelvis ansatte i svømmehallerne, cityassistenterne og rådhusbetjentene.   

På det regionale område omfatter Regionernes Lønnings- og Takstnævns, RLTN’s, lockout de FOA Århus medlemmer, som FOA i forvejen havde udtaget til at strejke fra 4. april. Det vil sige neurofysiologi-assistenterne, social- og sundhedspersonalet, husassistenterne, serviceassistenterne samt portørerne på AUH, Aarhus Universitetshospital. Både FOA og RLTN har dog undtaget det psykiatriske hospital fra konflikt.  

Samsø Sundheds- og Akuthus er undtaget fra FOAs strejke, men ikke fra RLTN’s lockout.

Udover AUH omfatter lockouten kun nogle få FOA Århus-medlemmer, der er ansat i regionshusets kantine.

Kun ganske få FOA Århus-medlemmer er omfattet af konflikten på statens område. Det drejer sig eksempelvis om ansatte i kantiner, der hører under overenskomsten med staten.