Indkomstkravet

Søger du dagpenge – og har du ikke en aktuel dagpengeret – skal du opfylde arbejdskravet i indkomst. Du skal i 2022 have haft en indkomst på 246.924 kr. inden for de sidste 3 år (164.616 kr., hvis du er deltidsforsikret).

Der er et loft over hvor meget indkomst, du kan medregne til indkomstkravet pr. måned.

Dette indkomstloft er i 2022 på 20.577 kr. (13.718 kr., hvis du er deltidsforsikret). Indkomstloftet skal sikre, at alle er mindst 12 måneder om at opfylde indkomstkravet. Har du haft en indkomst pr. måned på 20.577 kroner eller mere, vil du være netop 1 år om at opfylde indkomstkravet. Har du haft en indkomst på under 20.577 kr., skal du arbejde mere end 1 år for at opfylde indkomstkravet.

Til indkomstkravet kan du medregne al A- og B-indkomst, der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af. Derudover kan du medregne overskud fra selvstændig virksomhed, hverv og udenlandsk arbejde. Endelig kan du medregne afsluttet erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed.

Det er kun løntimer fra arbejde, som er udført på almindelige løn og ansættelsesvilkår, der kan medregnes til indkomstkravet.

Arbejde, der er ydet tilskud til, kan derfor ikke medgå. Det kan fx være perioder, hvor du har været ansat i:

  • aktivering med løntilskud
  • jobrotationsvikariat
  • seniorjob
  • voksenlærlingeordningen.

Det er også et krav, at arbejdet er udført i en periode, hvor du var medlem af en a-kasse.


Optjeningsperioden kan være længere end 3 år
Arbejde, der kan tælle med til indkomstkravet, skal du have udført inden for en (optjenings)periode på 3 år. De 3 år regner vi bagud fra det tidspunkt, hvor du blev tilmeldt som ledig.

I nogle tilfælde kan vi tælle arbejde med, som du har udført for mere end 3 år siden. Vi kan forlænge optjeningsperioden i op til 2 år med perioder, hvor du enten har:

  • modtaget sygedagpenge fra kommunen i mere end en måned
  • modtaget barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
  • modtaget tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven
  • modtaget plejevederlag efter serviceloven.


Hvordan opgøres indkomsten?

Som udgangspunkt udregner vi din indkomst på baggrund af oplysninger i offentlige registre.

A-indkomst medregner vi på baggrund af din arbejdsgivers oplysninger til SKAT.B-indkomst og selvstændig virksomhed medregner vi på baggrund af dine afsluttede årsopgørelser. B-indkomst kan dog også medregnes på baggrund af din hvervgivers oplysninger til SKAT eller på baggrund af anden dokumentation, hvis der endnu ikke foreligger oplysninger om indkomsten på en afsluttet årsopgørelse.

Udenlandsk arbejde og uddannelse medregnes på baggrund af den dokumentation, du giver os.