Beskæftigelseskravet

Har du en gyldig dagpengeret – eller har du timer sparet op på din beskæftigelseskonto – skal du opfylde et arbejdskrav i timer. Det vi kalder et beskæftigelseskrav.

Du skal have arbejdet 1.924 timer (1.258 timer, hvis du er deltidsforsikret) for at opfylde beskæftigelseskravet. Timerne skal du have udført inden for en periode på 3 år, hvilket svarer til 36 måneder.

Til beskæftigelseskravet kan du medregne A- og B-indkomst, der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af. Derudover kan du medregne overskud fra selvstændig virksomhed, visse typer af hverv og udenlandsk arbejde. Endelig kan du medregne afsluttet erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed.

Det er kun løntimer fra arbejde, som er udført på almindelige løn og ansættelsesvilkår, der kan medregnes til beskæftigelseskravet.

Arbejde, der er ydet tilskud til, kan derfor ikke medgå. Det kan fx være perioder, hvor du har været ansat i:

  • aktivering med løntilskud
  • jobrotationsvikariat
  • seniorjob
  • voksenlærlingeordningen.

Det er også et krav, at arbejdet er udført i en periode, hvor du var medlem af en a-kasse. 


Optjeningsperioden kan være længere end 3 år
Arbejde, der kan tælle med til beskæftigelseskravet, skal du have udført inden for en (optjenings)periode på 3 år. De 3 år regner vi bagud fra det tidspunkt, hvor du blev tilmeldt som ledig.

I nogle tilfælde kan vi tælle arbejde med, som du har udført for mere end 3 år siden. Vi kan forlænge optjeningsperioden i op til 2 år med perioder, hvor du enten har:

  • modtaget sygedagpenge fra kommunen i mere end en måned
  • modtaget barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
  • modtaget tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven
  • modtaget plejevederlag efter serviceloven.


Hvordan opgøres timerne?
Som udgangspunkt opgør vi dine timer på baggrund af oplysninger i offentlige registre. Løntimer fra en arbejdsgiver medregner vi på baggrund af din arbejdsgivers oplysninger til SKAT. B-indkomst og selvstændig virksomhed medregner vi på baggrund af dine afsluttede årsopgørelser. B-indkomst kan dog også medregnes på baggrund af din hvervgivers oplysninger til SKAT eller på baggrund af anden dokumentation, hvis der endnu ikke foreligger oplysninger om indkomsten på en afsluttet årsopgørelse. Udenlandsk arbejde og uddannelse medregnes på baggrund af den dokumentation, du giver os.

B-indkomst og indkomst fra selvstændig virksomhed omregnes til timer med en omregningssats, der i 2023 er 132,18 kr. pr time. Det betyder, at en B-indkomst på 1.000 kr. medregnes som 7,57 timer.

Du kan maksimalt medregne 160,33 timer om måneden til beskæftigelseskravet på baggrund af B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed.