Særligt til tillidsvalgte

Indflydelse på egen arbejdstid - din rolle som tillidsvalgt

Nyere undersøgelser viser, at en af de vigtigste faktorer for at ansatte trives med arbejde i fx skiftende vagter er, at man har indflydelse på ens vagter. Få inspiration til hvilke områder I kan søge indflydelse på egen arbejdstid indenfor. 

I kan få indflydelse på mange måder - lige fra at I melder vagtønsker ind til den, der udarbejder arbejdsplanen - til at I selv vælger jeres vagter i et elektronisk arbejdstidssystem. 

Eksempler på områder, hvor I som ansatte kan ønske indflydelse

 • Frihedsgrader til selv at kunne byde ind på vagter.
 • Mulighed for at der tages hensyn til offentlig transport ved arbejdstidens start og sluttidspunkter.
 • Selv kunne planlægge weekendvagter ud fra et fast antal definerede vagter.
 • Større frihedsgrader til at fastlægge fridage og ferier.
 • Frihed til selvvalgt uddannelse.

"Selvvalgt" arbejdstid

Der findes flere forskellige arbejdstidssystemer, fx ”Min Tid” og ”Time Care”.

I systemerne kan I selv angive jeres arbejdstidsønsker elektronisk, hvorefter ledelsen eller den arbejdstidsansvarlige endelig fordeler vagterne. Det gør de under hensyntagen til såvel medarbejderønsker som bemandingsbehov. 

Systemet tager selv højde for arbejdstidsregler (arbejdsmiljølovgivning, arbejdstidsaftaler og overenskomst). De undersøgelser der er lavet af ”selvvalgt” arbejdstid tyder på, at mange oplever, at det har en positiv betydning for deres privatliv.

Hvis arbejdspladsen beslutter at indføre ”selvvalgt” arbejdstid

Hvis I beslutter at indføre "selvvalgt" arbejdstid er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

 • Det er vigtigt, at I som medarbejdere inddrages i beslutningen om at bruge en sådan løsning.
 • Det er et lovkrav, at arbejdspladsen vurderer, hvad der kan være af arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved at bruge et elektronisk arbejdstidssystem.
 • Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i hele planlægningsprocessen.
 • Lovgivning og aftaler om arbejdstid skal være indlagt i systemet – også eventuelle lokalaftaler.
 • Der kan være medarbejdere, som mister tillæg, fordi I omlægger vagterne.
 • Ikke alle ønsker, vil kunne imødekommes. Informer tydeligt om det, så der ikke skabes urealistiske forventninger.
 • ”Selvvalgt” arbejdstid kan gøre det muligt for den enkelte at arbejde mere og længere, hvilket kan være en belastning. Vær her opmærksom på reglerne i arbejdsmiljølovgivningen om, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Og at dette i sidste ende er arbejdsgivers ansvar.
 • De faste vagtskifter bliver i nogle tilfælde opløst. Det kan gøre det vanskeligt at overlevere nødvendig information fra én kollega til en anden.
 • Arbejdstiden kan i højere grad tilpasses brugernes behov. Det kan på den ene side føre til bedre kvalitet i ydelserne for brugeren, men på den anden side kan det betyde, at medarbejderen tilsidesætter egne behov.

Helbred og indflydelse på egen arbejdstid

Undersøgelser viser, at indflydelse på egen arbejdstid samt individuel fleksibilitet er vigtig. Ikke mindst for forebyggelse af stress og stressrelaterede lidelser.