फोआमा हजरू लाई ,वागत छ।

फोआ डेनमाक* को ते,ो ठूलो य2ु नयन हो जसमा १६७००० सद;यह< ३२ वटा ;थानीय Cवभागमा छGरएर रहेका छन। बहु संNयक सद;यह< नगरपाPलकाह< र QेRह< (रेTगओंस) मा काय*रत छन, तर हामी Xाईभेटमा काय*रत महानभु ावह<लाई प2न आबZध गद*छौ ।

डेनमाकV मा यJ ुनअनहPले आWना रोजगारदाताह+सँग कायVशतVहP सZब2धी सZझौता गछVन।् फोआ र रोजगारदाताहP 0मलेर तलब, कायVगन9 समय, अनपु ि(थJत सZब2धी Jनयम हP, ब@चा .बरामी भएको अव(थामा, लगायत धेरै कुरामा सहमJत गन9गरेका छन।डेनमाकV मा यJ ुनयनको सद(य हु नुभनेको (वभाBवक कुरा हो। यaद तपाई यJ ुनअनको सद(य ब2न सशंbकत हु नहुु 2छ भनेतपाई आWनो कामगन9यJ ुनअन 7JतJनधीसंग सोधपछु गनVसcनुहु नेछ।

फोआले म(धत गछ- - हामीलाई के वल सो6नहुोस।

तपाईले फोआको (थानीय Bवभागमा सधैसZपकV गनV सcनुहु 2छ र हामी पJन हजरूलाई सcदो सहयोग गन9छौ- बा(तवमा eयसैको लागी हामी अवि(थत छौ। तपाईलाई आकषVक कायVशतV भएको सरुghत कायV दैJनकi 7दान गनV हामी कायVशील छौ।