Maria Foged sidder som kvalitets- og udviklingskonsulent og Lilli Lindstrøm Madsen som udviklingskonsulent og tovholder for den samlede rekruttering.
Maria Foged sidder som kvalitets- og uddannelseskonsulent og Lili Lindstrøm som udviklingskonsulent og tovholder for den samlede rekruttering og fastholdelse i Center Pleje og Omsorg.
Foto: Inge-Marie Krøier

Nye skal sikres trivsel, tryghed og en varm velkomst i Rebild

I en tid, hvor kommunerne i den grad mangler social- og sundhedspersonale, skal der en ekstra indsats til for at tiltrække, rekruttere og fastholde medarbejderne i jobbet. Der kommer til at mangle 16.000 SOSU-ansatte i år 2030 anslår Kommunernes Landsforening. Derudover viser tal, at hver femte SOSU-elev på landsplan dropper ud af SOSU-skolen. Ældreplejen kommer under pres, og derfor er opgaven soleklar – flere elever skal komme igennem SOSU-skolerne med et fagbevis i hånden, og så skal kommunerne fastholde og tiltrække flere.

Rebild arbejder med rekruttering og fastholdelse
I Rebild Kommune har de forlængst erkendt, at de må gøre en indsat og derfor arbejder Lili Lindstrøm Madsen og Maria Foged intenst med rekruttering og fastholdelse.

Maria fortæller, at de har sat gang i mange tiltag for at tiltrække gode medarbejdere. De fortæller, at det i bund og grund handler om trivsel. Det handler om at få fat i alle: de ufaglærte, de unge, dem midtimellem og at fastholde de ældste og mest erfarne medarbejdere.

 

Maria sidder som kvalitets- og uddannelseskonsulent og Lili Lindstrøm som udviklingskonsulent og tovholder for den samlede rekruttering og fastholdelse i Center Pleje og Omsorg. Hele projektet udsprang af personaleudfordringer og Birgitta Sloth Christiansen, som er Centerchef i Pleje og Omsorg, foreslog, at de gjorde en indsats for at imødekomme manglen på kolleger.

 

Gør de nye hjemmevante
Et af initiativerne handler om gode introforløb for nye medarbejdere. Det gælder både i teori og praksis. Nye skal introduceres til arbejdet på ældreområdet, de skal tilegne sig viden om tidlig opsporing, have viden om mødet med borgeren, om forflytning og i øvrigt sidemandsoplæres. Når de har været i kommunen i tre uger, får de et kursus i omsorgssystemet Nexus. På det tidspunkt får de en foreløbig vurdering fra de faglige mentorer, som de er tilknyttet.

Det handler om onboarding af nyansatte. Kort fortalt er det en betegnelse for den mekanisme, hvor nye medarbejdere tilegner sig den nødvendige viden, færdigheder og adfærd for at blive manøvredygtige medarbejdere i kommunen. Målet er, at de bliver såkaldte insidere, der færdes hjemmevant med de opgaver, de skal løse.

I kommunen har de udarbejdet arbejdsbeskrivelser på hele processen, så der er tænkt på alt. Hvem byder velkommen, og hvem præsenterer medarbejderen for de opgaver der venter? Der er faste procedurer og opgaverne er uddelegeret, så alle ved, hvem der skriver på tavlen, bestiller koder og varetager de øvrige praktiske opgaver.

 

Tryghed og de gode rammer
Det er almen kendt, at en oplæringsvejleder kan være en af årsagerne til, at elever falder til, opnår praktikmålene og kommer til at fungere på en arbejdsplads. Når vejledningen fungerer og eleverne føler sig trygge i jobbet, så går det som regel godt.

Maria og Lili taler om rammer for det gode arbejdsliv. De har blandt andet arbejdet med psykologisk tryghed i TRIO, som er et samarbejde mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. De har arbejdet med hverdagens opgaveløsning og trivsel og haft en psykolog inde over, så de kan sætte fokus på det gode arbejdsliv. Psykologen mener, de skal lyse på de positive sider og finde kolleger, som vil stå frem og fortælle den gode historie.

Det kan også være altafgørende, at såvel elever som nyansatte mødes med en positiv tilgang af både kolleger og oplæringsvejleder. De skal have den rette hjælp og støtte, så de kan komme igennem uddannelsen. Det gælder også medarbejdere med en anden etnicitet, hvor det er vigtigt at tage hensyn og gøre en indsats for,  de lærer sprog og kultur. Ansatte med særlige udfordringer kan også blive fantastiske social- og sundhedshjælpere og -assistenter, hvis de blot får den rette støtte.

 

Oplæringsvejledere og faglige mentorer

Udover oplæringsvejlederne har de i Rebild Kommune faglige mentorer. En faglig mentor har eksempelvis til opgave at sætte nyansatte ind i dagens rutiner og indføre nye kolleger i kulturen på en arbejdsplads. De faglige mentorer er en del af onboardningprocessen, dog er der ikke mentorer på alle ældrecentre.

Lili og Maria fortæller, at tryghed og anerkendelse samt en god og varm velkomst, kan være alfa omega for de nye. Derudover har de brug for at vide, hvilke kernekompetencer de skal sætte i spil. Eksempelvis får de et grundkursus i forflytning og det er et af eksemplerne på, at de får viden om, hvad der forventes af dem. Endelig skal de føle, de er en del af et hold, så de aldrig føler sig alene med opgaverne.

Faglige kompetencer

Som en del af indsatsen for at fastholde og tiltrække nye ansatte har de udarbejdet materiale, hvor det fremgår hvilken viden og hvilke kompetencer det kræver at være ansat som social- og sundhedspersonale i Rebild Kommune. Maria fortæller, at de har udarbejdet kompetenceplaner, der indeholder viden om, hvad man skal kunne i de forskellige social- og sundhedsjobs i kommunen.

Udarbejdelsen af de planer sker i et tæt samarbejde med SOSU Nord, og selvfølgelig spørger de også de nye, hvordan de oplever at starte i Rebild Kommune.

 

De lægger ikke skjul på, at de gerne vil stille nogle faglige krav til de ansatte. Der skal være en faglighed, og samtidig vil de gerne tage brodden af det praksischok, som særligt elever kan få i praktikken. Gennem den indsats de har gjort, håber de at sætte de ansattes faglighed i spil og give dem en god oplevelse, der forhåbentlig kan tiltrække flere.

 

Seniorindsats

Det er ikke kun de nyansatte og eleverne der er tænkt på - også de erfarne medarbejdere skal mærke, at der er tænkt på dem. Det er vigtigt, ikke at forfordele medarbejdergrupper, og derfor tænker de alle livsfaser ind og prøver at indtænke dem med små børn såvel som de ældste medarbejdere. I 2022 gjorde de en indsats for at fastholde de erfarne medarbejdere og startede med et seniorpolitisk topmøde, hvor ansatte på 57+ kom med bud på, hvad de kunne ønske sig, hvis de skulle fortsætte i jobbet. Både FOA og Dansk Sygeplejeråd skrev under på en rammeaftale og lederne blev klædt på til at lave aftalerne.

 

De fortæller, at det er i første projektstadie og de foreløbigt har fået gode tilbagemeldinger. Omtrent halvdelen af medarbejderne på 57+ har indgået en aftale. De kan fx få en ekstra seniordag, en fastholdelsesbonus, få et senere mødetidspunkt eller mulighed for kun at arbejde hver tredje weekend. Endelig kan seniormedarbejderne blive mentorer for nye kolleger, hvilket også kan aflaste dem.

 

Internt digitalt vikarbureau
En del af indsatsen handler også om at give medarbejderne noget frihed. Maria fortæller: ”Vi har digitaliseret vores afløserdækning og har lavet et internt vikarbureau – Rebild Vikaren. Det er en app, som skal virke både fastholdende og rekrutterende. Her kan man som ansat tage flere vagter eller har mulighed for at afsætte en vagt, som andre kan byde ind på.” Appen SimplePlan er for alle ansatte. Hvis seniorer f.eks. ønsker at være ansat på lavere timetal, kan det også lade sig gøre via Simpleplan og de kan selv planlægge, hvornår på døgnet de ønsker at arbejde, ved at byde ind på vagter i Simpleplan.

Appen kommer til at betyde, at de ansatte kan tage vagter på tværs af plejecentrene og hjemmeplejedistrikterne. I øvrigt får de et ekstra tillæg, når de tager akutte udbudte vagter også kaldet SOS vagter og arbejder på søndage. ”Med den nye app sikrer vi, at de vikarer, der kommer ud til borgerne, kender til og mestrer den forventede faglighed og til kulturen i kommunen og dermed sikrer vi kontinuiteten og den gode service for vores borgerne,” udtaler Maria Foged. SimplePlan var et kendt digitalt redskab til formålet, og med den er det lettere at besætte vagterne, fordi medarbejderne selv og helt frivilligt kan byde ind på vagterne, som fremkommer i appen på deres telefon. Desuden undgår de at forstyrre medarbejderne på deres fridage – men kan de arbejde, så kan de selv tjekke appen og bestemme, hvornår de vil tage ekstra vagter. Det, at planlægningen af afløser og vikardækningen foregår digitalt, frigiver tid, skaber ekstra ro for medarbejderne, borgerne og ikke mindst for planlæggerne.

De har rigtig mange initiativer for at tiltrække og fastholde. Lili fortæller, at de tror på, at initiativerne bærer frugt, og får nuværende medarbejdere til at opleve og fortælle om det gode arbejdsliv i kommunen og indenfor ældreområdet. Kort sagt – med fokus på initiativer der bidrager til det gode arbejdsmiljø og faglig kvalitet i arbejdet, vil de sandsynligvis i Rebild Kommunens Center Pleje og Omsorg kunne tiltrække og fastholde de dygtige kolleger, der er brug for.