Praktikpladspræmie

Ny midlertidig ordning om forhøjet præmie og bonus til arbejdsgivere for elever i en erhvervsuddannelse.

Folketinget har netop vedtaget en ny lov, som indebærer, at arbejdsgivere kan modtage en præmie og bonus på op til 50.000 kr. pr. elev på en erhvervsuddannelse.

Kommuner, regioner og andre arbejdsgivere kan i 2010 modtage en forhøjet præmie og bonus for elever på fx social- og sundhedsuddan-nelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, serviceassistentud-dannelsen, uddannelsen til ejendomsserviceteknikker, sikkerhedsvagt og redderuddannelsen.
Ordningen gælder for alle uddannelsesaftaler indgået i perioden fra den 5.november 2009 til 31. december 2010.

Ordningen indebærer, at der ydes
• en præmie på 6.000 kr. for hver 30 dage i praktik, dog maksi-malt 18.000 kr.,
• en bonus på 32.000 kr.

Bonus udbetales i 2 rater; 1. rate efter prøvetidens udløb, 2. rate 90 dage efter 1 rate.
Arbejdsgiverne vil udover den forhøjede præmie og bonus fortsat mod-tage den ”almindelige” lønrefusion, når eleverne er i skole.

Der gives ikke præmie eller bonus til voksenelever, som modtager løntilskud i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I nedenstående skema har vi udregnet, hvad den nye præmierings- og bonusordning omtrentligt vil betyde for arbejdsgivernes udgifter til ele-ver på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistent-uddannelse.   Udregningen er foretaget for udgifterne for et helt uddannelsesforløb og det 1. uddannelsesår. Tallene er alene cirkatal med mulige udsving.

Ca. udgifter til elever i uddannelse

SSH

SSA

PAU

Voksen SSH

Voksen SSA

Voksen PAU

Løn i alt (minus sociale udgifter mm.)

116.834

168.778

188.963

259.000

370.000

434.750

Lønrefusion i skoleperioder i alt

47.520

67.360

113.670

93.840

125.120

211.140

Præmie

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Bonus

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

Nettoudgift, hele uddannelsen (minus sociale udgifter mm.)

19.314

51.418

25.293

115.160

194.880

173.610

Nettoudgift 1. år (minus sociale udgifter mm.)

9.920

17.840

-9.886

93.800

132.400

66.430

Tallene er cirkatal med mulige udsving. Udgiften til voksenelever på alle tre uddannelser er beregnet på en løn pr. måned på 18.500 kr.

I beregningen af det 1. uddannelsesår er det forudsat, at hele præmien og bonus’en ud-løses i dette år, og at skoledelene er fordelt forholdsmæssigt lige mellem årene.