Høringssvar: Om Pseudonymiseringsbekendtgørelser

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur, bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger og bekendtgørelse om pligt til at registrere log-oplysninger og indsigt i logoplysninger

FOA vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar.

FOA finder det positivt, at der med bekendtgørelserne sikres hjemmel til at medarbejdere i sundhedsvæsenet fremover kan fremgå med anden entydig identifikation i sundhedsvæsenets tværgående IT-systemer. FOA har imidlertid en række bemærkninger i relation til de foreliggende udkast, som vedrører:

  • Tidsbegrænsning på 90 dages pseudonymisering samt muligheden for forlængelse af en pseudonymisering – FOA ønsker som udgangspunkt ingen tidsbegrænsning
  • Udlevering af medarbejderes identitetsoplysninger – FOA mener, at mulighederne for at udlevere navneoplysninger skal begrænses
  • Logning af sundhedspersoners CPR-numre – FOA mener, at medarbejdernes CPR-numre ikke længere skal indgå som en del af logningen.

 

Ovennævnte bemærkninger er uddybet i det følgende dokument:

Læs hele høringssvaret (pdf)