Afstemning ved FOA SOSUs generalforsamling 2023

Foto: Mark Knudsen/Monsun

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love - vedtaget på fagforeningens ordinære generalforsamling den 8. november 2023

 

 FOA Social- og Sundhedsafdelingens love som pdf

 

§ 1: Navn og hjemsted

 

Stk. 1

Fagforeningens navn er FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Stk. 2

Fagforeningen har hjemsted i Frederiksberg Kommune.

§ 2: Grundlag formål og mission


Stk. 1

 

Fagforeningens grundlag er et menneskesyn, som bygger på demokrati, nærhed og tryghed, mangfoldighed, solidaritet og respekt.

 

Fagforeningen er et fællesskab af medlemmer, der bruger den fælles styrke til at skabe bedre arbejdsliv for fællesskabet og for den enkelte.

 

Medlemmerne er fagforeningens vigtigste ressource. Det er medlemmernes engagement, deltagelse og aktivitet, der gør fagforeningen dynamisk og demokratisk. Det er fællesskabet, der giver fagforeningen samlet kollektiv styrke.

Stk. 2

Fagforeningens formål er:

  • At organisere offentligt og privat ansatte, ledige og elever inden for social- og sundhedsområdet i fagforeningens geografiske område

  • At sikre og forbedre medlemmernes løn, pension og ansættelsesforhold

  • At yde hjælp, støtte og service til det enkelte medlem efter behov

  • At fremme medlemmernes uddannelsesmæssige baggrund samt fagligheden på arbejdspladserne

  • At arbejde for sunde og trygge arbejdspladser med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

  • At hjælpe ledige medlemmer til nyt arbejde

  • At påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt, uddannelsesmæssigt og kulturelt samt at fremme ligebehandlingen i samfundet til gavn for medlemmerne.

Stk. 3

Fagforeningens mission er: At fagforeningen, tillidsvalgte og medlemmer i fællesskab kæmper for medlemmernes faglige og sociale rettigheder og krav.        

§ 3: Medlemmet


Stk. 1

 

a.

Som medlemmer optages alle, der er beskæftiget, under uddannelse eller ledige inden for fagforeningens faglige og geografiske område.

 

b.

Medlemmer, der forlader arbejdsmarkedet og overgår til pension, kan fortsætte deres medlemskab, idet de dog ikke er valgbare.Stk. 2

 

Medlemmernes indflydelse skal være så direkte som muligt. Som medlem har man ret til at blive hørt og være medbestemmende om egne forhold og have indflydelse på forhold, aftaler og den overenskomst, der vedrører arbejdslivet.


Stk. 3

a. 

Medlemsrettigheder er gældende fra den dag, hvor det første kontingent er betalt, bortset fra konfliktunderstøttelse.

 

b.

FOAs hovedbestyrelse kan fastsætte regler for og størrelsen af konfliktkontingent og konfliktunderstøttelse samt krav til medlemskabets forudgående varighed.

Stk. 4

Kontingentrestance kan medføre tab af medlemsrettigheder.

Stk. 5


Medlemmer kan indbringe klager over sagsbehandlingen og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder for forbundets klageinstans. Undtaget herfor er sager af politisk karakter eller sager, der er omfattet af andre klagemuligheder.

Stk. 6

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Stk. 7


Et medlem, som fortsat er beskæftiget inden for forbundets faglige område, kan ikke melde sig ud, når konflikt er varslet. Først når konflikten er afsluttet og ny endelig underskrevet overenskomst foreligger, kan medlemmet bringe sit medlemskab til ophør.

§ 4: Kontingent

  

Stk. 1

Generalforsamlingen fastsætter et månedligt fagforeningskontingent.

Stk. 2

Kontingentet betales månedsvis forud.

Stk. 3

Undlader et medlem at betale kontingent, medfører det sletning i overensstemmelse med de i arbejdsløshedsforsikringsloven fastsatte regler.

Stk. 4 

Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent.  

§ 5: Generalforsamling

 

Stk. 1

Generalforsamlingen er fagforeningens højeste myndighed.

Stk. 2

a. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 4. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 ugers varsel ved annoncering i fagforeningsbladet og/eller på fagforeningens hjemmeside.

 

b. Indkomne forslag – herunder lovforslag og forslag til valg – skal være fagforeningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
 
Stk. 3

 

Fagforeningens skriftlige beretning offentliggøres inden generalforsamlingen i fagforeningsbladet og/eller på fagforeningens hjemmeside.
 
Stk. 4

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte dagsordenspunkterne:

 

1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning
5. Budget og kontingentfastsættelse
6. Indkomne forslag
7. Lovforslag
8. Valg.
 
Stk. 5

a.

Generalforsamlingen godkender efter indstilling fra bestyrelsen lønvilkår for politisk ledelse.
 
b.
Honorarer, som politisk ledelse modtager, tilfalder fagforeningen.

c.
For politisk ledelse gælder, at ved manglende genvalg eller fratræden på grund af sygdom udbetales løn svarende til 6 måneders løn. Såfremt den valgte har været uafbrudt valgt i 12 eller 17 år udbetales derudover en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1 og 3 måneders løn.
 
d.
For politisk ledelse gælder, at ved dødsfald tilkommer der ægtefælle, eller børn under 18 år jf. funktionærlovens bestemmelser, over for hvem den valgte har forsørgelsespligt, 1, 2 eller 3 måneders løn, når den valgte ved dødsfaldet har været valgt i henholdsvis 1, 2 eller 3 år.
 
e.
Ved fratræden som følge af ændringer af strukturen etableres en fratrædelsesordning, som skal godkendes af bestyrelsen.
 
Stk. 6 

a.
Alle medlemmer er adgangsberettiget til generalforsamlingen.

b. Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret, indtil de ophører i beskæftigelse og fuldt ud overgår til en offentlig pension.


Stk. 7

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel eller ved skriftlig begæring af mindst 5 procent af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. 3/4 af forslagsstillerne skal give møde på generalforsamlingen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på fagforeningens hjemmeside samt ved mail til alle tillidsrepræsentanter.

§ 6: Afstemninger

 

Stk. 1

Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal.

Afstemning sker elektronisk eller ved håndsoprækning.

 

Såfremt elektronisk afstemning ikke er tilgængelig, kan dirigenterne beslutte skriftlig afstemning.

Stk. 2

Personvalg foretages enkeltvis. Afstemning sker elektronisk eller skriftligt, hvis der er flere kandidater. Medlemmer kan afgive deres stemme ved personligt fremmøde på fagforeningens kontor inden for fagforeningens åbningstider i 2 uger op til generalforsamlingen. Sidste frist for at stemme i fagforeningen er sidste åbningsdag før dagen for generalforsamlingen.

 

Regler for afstemning i fagforeningen fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3

Til lovændringer og beslutning om eksklusion af medlemmer fordres mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Dette meddeles i forbindelse med indkaldelse.

§ 7: Valg til fagforeningen

 

Stk. 1

Generalforsamlingen vælger fagforeningens politiske ledelse, bestående af formand, næstformand og 4 medlemmer af politisk ledelse.

Stk. 2

Til bestyrelsen vælges - udover den politiske ledelse - 9 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Stk. 3

Til kritisk at gennemgå bilag og regnskaber vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Disse valgte kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4

Posterne er på valg hvert 4. år Suppleantposter hvert 2. år. Såfremt en post bliver vakant i løbet af valgperioden, genbesættes posten for resten af valgperioden på den førstkommende generalforsamling. Valg foregår i henhold til valgskema. Valgskema tilføjes lovene som bilag. Valgskema konsekvensrettes efter hver generalforsamling.

Valgskema - bestyrelsen 

Stk. 5

Der vælges 1 faggrupperepræsentant samt 1 suppleant for hver faggruppe jf. § 9. Valget gælder for 2 år ad gangen. Valgskema tilføjes lovene som bilag. Valgskema konsekvensrettes efter hvert valg.

Valgskema - faggrupperepræsentanter

Stk. 6

De opstillede kandidater skal være til stede på generalforsamlingen. Ved forfald skal der foreligge skriftligt tilsagn.  

§ 8: Fagforeningsbestyrelsen

 

Stk. 1

Bestyrelsen er fagforeningens øverste myndighed imellem generalforsamlingerne.
Formanden har - på vegne af bestyrelsen - den øverste administrative og politiske ledelse af fagforeningen.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sine møder og sin forretningsorden efter indstilling fra politisk ledelse.

Stk. 3

Såfremt formand eller næstformand fratræder mellem to ordinære generalforsamlinger, afholdes ekstraordinær generalforsamling snarest muligt herefter.

 

Såfremt et medlem af politisk ledelse fratræder mellem to ordinære generalforsamlinger, kan bestyrelsen enten indkalde til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt herefter eller vælge at lade posten stå vakant frem til førstkommende generalforsamling.

§ 9: Faggrupperepræsentanter

 

Generalforsamlingen vælger en faggrupperepræsentant og en suppleant for hver faggruppe, jf. § 7, stk. 6.  Faggrupperepræsentanterne deltager i den centrale sektors faggruppelandsmøder. Den sektoransvarlige arbejder sammen med faggrupperepræsentanterne i forhold til særlige aktiviteter for faggrupperne.


§ 10: Fagforeningens ungdomsarbejde

 

Ungdomsarbejdet er organiseret efter beslutninger i hovedbestyrelsen.

 

Fagforeningsbestyrelsen kan invitere repræsentanter for fagforeningens unge medlemmer til deltagelse i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret.

 

Rammerne herfor fastlægger bestyrelsen i sin forretningsorden.


§ 11: Arbejdspladsklubber, kommuneklubber og seniorklub

 

Stk. 1

Arbejdspladsklubber, kommuneklubber og seniorklub fastsætter selv deres vedtægter. Disse må ikke stride imod fagforeningens love.

Stk. 2

Der ydes et starttilskud, som fastsættes af bestyrelsen. Yderligere tilskud ydes efter principper fastsat af bestyrelsen.

§ 12 Overenskomstforhandlinger

 

Stk. 1

Forud for en overenskomstfornyelse indhentes krav og forslag til forbundets overenskomster.
 
Stk. 2

Tillidsrepræsentanterne drøfter og prioriterer kravene, hvorefter de sendes til forbundet.
 
Stk. 3

Resultatet af overenskomstforhandlingerne forelægges fagforeningens bestyrelse til drøftelse og anbefaling/ikke anbefaling til efterfølgende urafstemning blandt medlemmerne.

§ 13: Kongres og sektorårsmøde

 

Stk. 1

 

Bestyrelsen og 1 ungdomsrepræsentant fra fagforeningen er delegerede til forbundets kongres. Yderligere delegerede vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne. Valget skal sikre, at fagforeningens arbejdsgiverområder dækkes bredt.

Bestyrelsen fastlægger procedurer for valget.

Stk. 2

Bestyrelsen fastlægger fagforeningens regler for deltagelse i forbundets sektorårsmøde.


§ 14: Budget, regnskab, kontingentfastsættelse og tegningsforhold

 

Stk. 1

 

Ansvaret for fagforeningens budget og regnskab påhviler bestyrelsen. Politisk ledelse fremlægger hvert år for bestyrelsen forslag til budget for det kommende år med henblik på vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Budgettet offentliggøres på fagforeningens hjemmeside. Regnskab godkendes og underskrives af bestyrelsen, hvorefter det offentliggøres.

 

Bestyrelsen indstiller fagforeningskontingent til beslutning på generalforsamlingen.  

Stk. 2

Tegningsretten tilkommer formandskabet i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura i et nærmere bestemt omfang. Ved salg eller køb af fast ejendom kræves generalforsamlingsbeslutning. Ved pantsætning af fast ejendom, herunder konvertering, forpligtes fagforeningen af formandskabet i forening med mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 3

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 15: Revision


Regnskabet revideres af et statsautoriseret revisionsfirma. Bestyrelsen tager beslutning om, hvilket firma der anvendes.
 

§ 16: Eksklusion

Ethvert medlem, som handler i strid med forbunds- eller fagforeningslovene, eller som bevidst udviser illoyal optræden, kan ekskluderes.

 

Afgørelse om eksklusion træffes af generalforsamlingen.

 

En eksklusion foretaget af generalforsamlingen kan af medlemmet indbringes for forbundets hovedbestyrelse.
 

§ 17: Nedlæggelse eller udmeldelse

 

Stk. 1

Fagforeningen kan kun nedlægges eller sammenlægges som følge af en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 af de fremmødte stemmer på en generalforsamling.
 
Stk. 2

Fagforeningen er medlem af forbundet FOA – Fag og Arbejde. Fagforeningen kan melde sig ud af forbundet med 1 års varsel, såfremt generalforsamlingen vedtager dette med 2/3 af de afgivne stemmer, og dette efterfølgende bekræftes af en urafstemning blandt fagforeningens medlemmer, ligeledes med 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 18: IkrafttrædenDisse love, som er vedtaget på generalforsamlingen den 8. november 2023 træder i kraft straks ved deres vedtagelse.