$name

Respekt for individet i den sidste levetid

 
I den palliative indsats i Gentofte Kommune er fokus rettet på det, der er vigtigt
for borgeren. To social- og sundhedsassistenter fortæller, hvordan det bliver
livsbekræftende og fagligt udviklende at arbejde med borgere i deres sidste tid
 
Af Ulla Nygaard
  
Social- og sundhedsassistent Hanna Lausten og social- og sundhedsassi­stent Anna Rubin er blevet uddannet i palliativ indsats.

De har netop afsluttet et toårigt uddannelsesforløb i pleje og omsorg for borgere, der er i den sidste fase af livet. De er blevet uddannet i en gruppe på i alt 25 medarbejdere i ældreplejen i Gentofte.

- Vi har fået værktøjer til at vurdere, hvornår et menneske har brug for palliativ pleje og omsorg. Vi skal yde det, som borgeren vil have og på borgerens præmisser, og ikke nødvendigvis bruge hele værktøjskassen på én gang, siger Anna Rubin.

- Vores indsats handler om at gøre den sidste tid så god som muligt, at fornemme, hvad der er vigtigt for borgeren og støtte op om det. Vi er desuden blevet rustet til at tage os af de pårørende og til at trække på de ressourcer, der findes i det tværgående samarbejde med blandt andre læger, præster og fysioterapeuter, siger Hanna Lausten.

Uddannelsen er en del af en større kompetencemæssig oprustning af ældreplejen i Gentofte.
 
Støtter kolleger
Palliativ pleje og omsorg ydes til borgere, som vurderes at være i sidste fase af livet og som ikke længere modtager helbredende behandling.

Der kan sættes ind i forlængelse af en hospitalsindlæggelse overfor plejehjemsbeboere eller hjemmeboende, hvor en behandling er ophørt.

De to social- og sundhedsassistenter er uddannede til at vurdere, hvornår en borger har brug for en palliativ indsats.

Anna Rubin arbejder i hjemmeple­jen og Hanna Lausten i plejeboligerne Kløckers Have.
- Det er en speciel oplevelse at arbejde med et menneske i livets sidste fase.

Vi er meget sammen med vedkommende og kommer til at kende hele personens liv. Det er meget livsbekræftende at kunne yde det, der er vigtigt netop for en person, når man kender livsforløbet, siger Anna Rubin.

- Det handler om at have respekt for et andet menneskes integritet. Vi skal behandle borgeren med stor værdighed, for så gør vi en forskel i den palliative indsats, mener Hanna Lausten.

Meningen er, at holdet på de 25 uddannede medarbejdere skal dele ud af deres viden til kolleger i ældreplejen. Holdet vil fremover mødes jævnligt, ca. fire gange hvert halve år, hvor den vil få undervisning og supervision.

- Supervision er meget vigtig, så vi kan lande igen i vores eget energifelt, efter et forløb, hvor vi har været helt tæt på et døende menneske og dets pårørende, siger Anna Rubin.

- Ud over vores egne borgere, lytter vi til hjemmehjælperne i vores gruppe, når de melder tilbage. Vi har lært at opfange de forskellige signaler, der viser, hvornår der er brug for en palliativ indsats.
 
Vi kan gå sammen med en hjemmehjælper i en periode eller i et helt forløbet, siger Hanna Lausten. Hun arbejder ind imellem forskudt, så hun kan give sparring til medarbejdere, der arbejder på aftenhold.
 
Godt i gang
Anna Rubin oplever, at det er sværere i hjemmeplejen at kommunikere på tværs af daghold, aftenhold og nathold.

Den problemstilling er man klar over i kommunen.
- Det er vi opmærksomme på. Det er en af de indhøstede erfaringer i forløbet, og indsatsen lykkes ikke, hvis ikke hele døgnet kommer til at hænge sammen, siger leder af uddannelsesindsatsen, Ingelise Bøggild Jensen. Hun tilføjer, at der er mange kortuddannede og ufaglærte i hjemmeplejen om aftenen og natten.

- Det blev også hurtigt tydeligt for os, at den mest udsatte gruppe er de ældre, som er kronisk syge.
De bliver passet af kortuddannet personale, som ikke er uddannede til at få øje på de små forandringer, der kendetegner behovet for en palliativ indsats. Vi har netop gennemført et pilotprojekt på det område, så vi på vej.

Ingelise Bøggild Jensen har sin egen faglige erfaring blandt andet gennem et job på Ho­spice igennem 12 år.

En del af uddannelsesforløbet handlede om at skabe overblik, for at kunne målrette og systematisere indsatsen og samtidig udvikle undervisningsprogrammer for personalet i ældreplejen. De to social- og sundhedsassistenter skal også fremover være med til at uddanne deres kolleger.
 
Fem områder
Den palliative pleje og omsorg er inddelt i fem indsatser i Gentofte kommune:
Højst mulig livskvalitet for borgeren, som opnås ved at indrette omsorgen på borgerens præmisser og efter borgerens ønsker.

Det næste er optimal fysisk velvære, hvor eksempelvis berøring og massage kan erstatte sovemedicin eller sætte dosis ned. Det kan være god mundhygiejne, som kan give velvære og stimulere muligheden for at tale.

Psykosocial omsorg er det tredje. Simpelthen at lægge øre til borgeren og være lyttende.
Omsorg for de pårørende er ligeledes et indsatsområde, Det er ikke støtte til at yde omsorg for den syge, men støtte til at være pårørende til en døende.

Det sidste er det tværfaglige samarbejde. Der er stor respekt om det palliative team, og det fremmer "ekspeditionen".

Der handles hurtigt, når en i det palliative team trækker på en samarbejdspart. Det kommer borgeren til gode, at der er øjne på regler, der giver yderligere muligheder, fx kan der bevilges lindrende fysioterapi.

De to social- og sundhedsassistenter oplever, at mange døre er blevet åbnet i kraft af uddannelsesindsatsen, både hos praktiserende læger, hos præster og andre berørte faggrupper.
- Vi nyder stor respekt for indsatsen fra de andre faggrupper, mener Anna Rubin og Hanna Lausten.

Markeret på faglig dag 
25 medarbejdere inden for ældreplejen i Gentofte Kommune har gennemført en uddannelse i palliativ indsats. Det blev markedet på en faglig dag den 20. november.

De 25 deltagere er såkaldte "granskere", som har været med til at skabe overblik, give systematik og kortlægge opgaver i den palliative indsats.

De fik udleveret et diplom, efter at have fremvist dele af deres nye viden. Den handler blandt andet om tidligt opsporing, nyt undervisningsmateriale, nedskrivning af borgerens livshistorie samt alternativer til sovemedicin.
  
Samlet oprustning i ældreplejen
Gentofte Kommune satte en kompetenceudviklingsplan i gang for tre år siden, for at opruste alle medarbejdere inden for pleje og omsorg. Det er den indsats, der er ved at bære frugt.

Uddannelsesforløbet i palliativ pleje og omsorg er et af de ti områder, der oprustes i ældreplejen i disse år.

Områderne blev indkredset og defineret i 2004 efter en række ­cafémøder, hvor ca. 225 medarbejdere deltog.

Omsorgsafdelingens MED-udvalg godkendte planen i januar 2005, og siden har en række uddannelsesaktiviteter været i gang.

De ti områder er: Praktisk hjælp, Demens, Inkontinens, Palliation, Faldrisiko, Ernæring, Sår, Misbrug, Psykisk sygdom og Diabetes.

Tilbage til infoa nr. 9 - 2007